جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 27 اسفند 1396     |     کد : 1083

آگهی مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 8505/76 مورخ 1396/11/25 در نظر دارد اجرای طرح تفضیلی تبلیغات شهری تبریز را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 8505/76 مورخ  1396/11/25 در نظر دارد اجرای طرح تفضیلی تبلیغات شهری تبریز را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات این مناقصه  به شرح ذیل می باشد:
1)مبلغ پایه: این مناقصه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال میباشد.
2 ( مدت اجرای طرح :  مدت اجرای طرح ،  3 ماه می باشد .
3( سپرده شرکت در مزایده : واریز مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد.
4( مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14  روز چهار شنبه مورخ  1397/01/15 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 30/14 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
5) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
6)هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .
7( نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مناقصه و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
8( سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید. 
9( میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ پیشنهادی در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .

                                                                                          روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ