جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 22 اسفند 1396     |     کد : 1079

آگهی مزایده عمومی

اجاره بوفه چوبی در ضلع جنوبی رستوران بام تبریز


سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبات هیات مدیره سازمان در نظر دارد، یک باب بوفه چوبی واقع در ضلع جنوبی رستوران بام تبریز ، را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا از علاقمندان به شرکت در مزایده دعوت می شود جهت اخذ اسناد و مدارک مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند .

عنوان مزایده : اجاره بوفه چوبی در ضلع جنوبی رستوران بام تبریز
قیمت پایه دو سالانه :   1250000000  ریال (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال)
مبلغ سپرده  : 125000000 ریال (یکصد و بیست و پنج میلیون ریال)شرایط مزایده :  
1-  شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هریک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
2- مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ  22  اسفندماه 96 لغایت ساعت 14 روزدوشنبه مورخه 6 فروردین ماه 97 می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود .
تبصره : نشانی محل تسلیم پیشنهادها : تبریز اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریزطبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد .
2-  شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد .
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است .
9- کلیه پیشنهادها راس ساعت 14:30 روزدوشنبه مورخه 6 فروردین ماه 97 باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه آزاد است .


  فیروزیان
سرپرست مديرعامل


روزنامه پیام آذربایجان
سه شنبه 22  اسفندماه 1396واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ