دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1396     |     کد : 1063

آگهی مزایده

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

شهرداری تبریز

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز

آگهی مزایده

         

      سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری مراجعه و پیشنهادات خود را روز دوشنبه مورخه 14/12/96 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکات مزایده روز دوشنبه مورخه 14/12/96 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

دانلود جدول مزایده

                                                                         مدیرعامل                             

                                                                        مدبر خاک نژاد


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ