شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1396     |     کد : 1062

" آگهی مزايده "

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره شرکت در نظر دارد تعداد 32 دستگاه ازاتوبوس ها ی فرسوده و رده خارج خودرا بصورت گروهی...شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره شرکت در نظر دارد تعداد 32 دستگاه ازاتوبوس ها ی فرسوده و رده خارج خودرا بصورت گروهی در 4 گروه از طریق مزایده عمومی (کتبی ) به فروش برساند،لذا علاقه مندان جهت شرکت در مزایده واخذ اسناد وبازدید از اتوبوسهای مذکور از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری (ساعت 14 بعد از ظهر به غیر از ایام تعطیلات رسمی ) روزشنبه مورخه 96/12/19 به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن 32671513 تماس حاصل نمایند ..
1) محل دريافت اسناد مزایده : تبريز - بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز - واحد امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي وشماره حساب یاضمانتنامه بانکی معتبر :
سپرده گروه یک : 60/000/000 ریال سپرده گروه دو :61 /000/000 ریال
سپرده گروه سه : 64/400/000 ریال سپرده گروه چهار :64/500/000 ریال
واریز مبالغ مذکوربه عنوان سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه و یا ضمانتنامه بانکی به مبالغ به شرح مبالغ هریک از گروه مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه صادر وتسلیم شرکت واحد خواهد شد.
3) مهلت ارائه اسناد : از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداري ( 14 بعد از ظهر) روز شنبه مورخه 96/12/19
4)زمان ومكان برگزاري مزایده : روز شنبه مورخه 96/12/19 ساعت 14/30 اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزایده می باشد وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه کارشناسی ودرج آگهي ها به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مزایده دراسناد مزایده موجود ميباشد .
شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
PDF چاپ چاپ