جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 15 بهمن 1396     |     کد : 1047

آگهي مزايده

آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 1008-6349 مورخه 26/10/1396 هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 8 مورد املاک خود را با قرارداد واگذاری با مشخصات جدول ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده با شرایط پرداخت50 درصد نقدی و50 درصد بصورت اقساط 12 ماهه بشرح زیر به فروش برساند.

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوز شماره 1008-6349 مورخه 26/10/1396 هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 8 مورد املاک خود را با قرارداد واگذاری با مشخصات جدول ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده با شرایط پرداخت50 درصد نقدی و50 درصد بصورت اقساط 12 ماهه بشرح زیر به فروش برساند. لذا کليه متقاضیان     می توانند از تاریخ  15/11/1396 تا 28/11/1396 جهت دريافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده به محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادات به آدرس تبريز – ميدان آذربايجان – بطرف فرودگاه – نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا ساعت 14:15 روز شنبه  مورخه 28/11/1396 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14:30 همان تاریخ در کمیسیون مزایده در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد موجود مي باشد، همچنين حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان رسمی آنها در جلسه مجاز خواهد بود.کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد ومدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء وضمیمه اسناد نموده وتسلیم نمایند. شماره تماس:32613831-041                                                                                   

                                                                                                                                                                                                      علیرضا اصغری

                                                                                                                                                                                                              مدیر عامل

 

 

 

 

 

 

ردیف

وضعیت ملک

طبقه

واحد

متراژ

قیمت پایه  متر مربع

قیمت پایه کل  به ریال

سپرده شرکت در مزایده

آدرس  و مشخصات ملک

1

مالکیت و سرقفلی مغازه

**

**

164. 52

45,000,000

7,403,400,000

370,170,000

تحت پلاک ثبتی 26713 فرعی از 3 اصلی مفروزی از 11151 قطعه یک واقع در بخش 10 تبریز- خ جلالیه - جنب شرکت دارو پخش پلاک2

2

قطعه تجاری

**

**

48.77

31,000,000

1,511,870,000

75,593,500

قطعه شماره 29 قدیم و شماره 12 نقشه اصلاحی اداره ثبت تفکیکی از پلاک 27531 فرعی از 3 اصلی مفروز  و مجزی شده از 9122 فرعی از اصلی مذکور
 واقع درخیابان رسالت - انتهای کوی سوسنگرد

3

قطعه تجاری

**

**

30.69

34,000,000

1,043,460,000

52,173,000

قطعه شماره 89 قدیم و شماره 75 نقشه اصلاحی اداره ثبت تفکیکی از پلاک 27594 فرعی از 3 اصلی مفروز  و مجزی شده از 9122 فرعی از اصلی مذکور
 واقع در خیابان رسالت انتهای کوی سوسنگرد

4

سرقفلی مغازه

**

**

متر مغازه 30.47
متر انباری14.11

120000000
30000000

4,079,700,000

203,985,000

سرقفلی مغازه شماره 3 زیر زمین از پاساژ والمان (مهستان )  وانباری (زیر پله برقی) که با دیوار کشی ودرب 90 سانتی متری با مغازه در ارتباط است

5

واحد خدماتی

2

6

82

25,000,000

2,050,000,000

102,500,000

چهارراه ملل متحد طبقات فوقانی بانک صادرات ( پروژه تاوریژ)

6

واحد خدماتی

3

1

61

22,000,000

1,342,000,000

67,100,000

چهارراه ملل متحد طبقات فوقانی بانک صادرات ( پروژه تاوریژ)

7

واحد خدماتی

3

6

82

25,000,000

2,050,000,000

102,500,000

چهارراه ملل متحد طبقات فوقانی بانک صادرات ( پروژه تاوریژ)

8

واحد خدماتی

4

6

55

25,000,000

1,375,000,000

68,750,000

چهارراه ملل متحد طبقات فوقانی بانک صادرات ( پروژه تاوریژ)

 PDF چاپ چاپ