جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1396     |     کد : 1044

آگهی مناقصه عمومی (تجدید مناقصه)

آگهی مناقصه عمومی (تجدید مناقصه) شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را بشرح ذيل از طريق تشريفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرايط واگذار نمايد لذا داوطلبین می توانند از تاريخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خيابان آذربایجان جنب اداره کارو امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پيشنهادات خود را لغايت ساعت 30/13 روز چهارشنبه مورخه 2/12/96 به دبيرخانه منطقه تحویل نمایند :

 

1-اجرای فنس دور میدان شهید تجلاتی با برآورد اولیه 000/000/240/1 ریال و سپرده 000/000/62 ریال

2-اجرای فنس ضلع جنوبی پارک بزرگ با برآورد اولیه 000/000/500/7 ریال و سپرده 000/000/375 ریال

 

-       تاريخ تشکيل کميسيون معاملات و قرائت پيشنهادها ساعت 30/14 روز چهارشنبه مورخه 2/12/96   در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .

-       شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار می باشد.

-       کل هزينه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

-       ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

 

 

                                                                                           اکبر امجدی

                                                                                                       شهردار منطقه چهار تبریز

 

 

 PDF چاپ چاپ