شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396     |     کد : 1043

" آگهی تجدید مزايده "

" آگهی تجدید مزايده " شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

" آگهی تجدید مزايده " شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي باكس تعداد 33 عدد ايستگاههاي اتوبوس مسيرBRT (یک وجهی) و سرتاج تبلیغاتی(یک وجهی) 76 دستگاه سایه بان مسیر های شهری خود را در پنج پك بمدت سه سال شمسي به ترتيب : پك B با 17 سايه بان با قيمت پايه 750/021/984 ريال بطور سالانه، پك C با 16 سايه بان با قيمت پايه 650/158/893 ريال بطور سالانه، پک Dشامل 26 سرتاج سایه بان با قیمت پایه 000/725/264/1 ریال بطور سالانه،پک Eشامل 26 سرتاج سایه بان با قیمت پایه875/324/150/1 ریال بطور سالانه و پک F شامل 24 سر تاج سایه بان با قیمت پایه 250/688/006/1 ریال بطور سالانه را از طريق مزايده كتبي به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي باكس تعداد 33  عدد ايستگاههاي اتوبوس مسيرBRT (یک وجهی) و سرتاج تبلیغاتی(یک وجهی) 76 دستگاه  سایه بان  مسیر های شهری خود را در پنج  پك بمدت سه سال شمسي به ترتيب :  پك B   با 17 سايه بان با قيمت پايه 750/021/984 ريال بطور سالانه، پك C با 16 سايه بان با قيمت پايه 650/158/893 ريال بطور سالانه، پک Dشامل 26 سرتاج سایه بان  با قیمت پایه 000/725/264/1 ریال بطور سالانه،پک Eشامل 26 سرتاج سایه بان با قیمت  پایه875/324/150/1 ریال بطور سالانه و پک F شامل 24 سر تاج سایه بان با قیمت پایه 250/688/006/1 ریال بطور سالانه را از طريق مزايده كتبي به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و موسسات و كانونهاي تبليغاتي كه مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی ) لغایت آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 2/12/96 به نشانی تبریز بلوار پنجم مرداد - اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه  به امورقراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن 32671513تماس حاصل فرمایند .

الف:محل دريافت اسناد:  تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه  واحدامور قراردادها

ب: ميزان سپرده و شماره حساب و يا ضمانتنامه بانكي:  - پك Bمبلغ 435/380/20ريال- پك C مبلغ173/563/18 ريال- پك D مبلغ 500 / 994 / 25 ريال- پك E مبلغ 497 / 706 / 23 ريال- پك F مبلغ 765 / 833 /20 ريال كه بايستي به شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واریز  ياضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ارائه گردد. توضیحا اینکه شرکت کنندگانی که مایل به ارائه پیشنهاد برای پنج پک مذکور باشند در اولویت بوده و میزان سپرده پنج پک مبلغ 370/678/106 ریال میباشد.

ج: مهلت ارائه اسناد:  از تاريخ نشرآگهي لغايت تا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ2/12/96

د: زمان و مكان برگزاري مزايده:  مورخ 2/12/96ساعت 30/14روز چهارشنبه ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه

بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده  موجود میباشد .

 

                                                شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومهPDF چاپ چاپ