جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 23 بهمن 1396     |     کد : 1034

آگهی مــــناقصه

آگهی مــــناقصه سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان، نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه درمحدوده تفرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط بشرح جدول ذیل به پیمان واگذار نماید.

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان، نگهداری فضای سبز نواحی دهگانه درمحدوده تفرجگاه عینالی را به شرکتهای واجد شرایط بشرح جدول ذیل به پیمان واگذار نماید. لذا از شرکتهای دارای رتبه بندی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز دعوت میشود جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

 

ناحیه

قیمت پایه(ریال)
(برآورد اولیه سال 97)

قیمت پایه(ریال)
(برآورد اولیه سال 98)

قیمت نهایی(ریال)
(جمع مبلغ دو ساله)

مبلغ سپرده(ریال)

رتبه

1

697/819/360/8

636/983/032/10

333/803/393/18

000/000/920

دو

2

065/640/503/8

078/368/204/10

143/008/708/18

000/000/935

دو

3

927/516/487/9

312/020/385/11

239/537/872/20

000/000/044/1

دو

4

811/966/572/11

173/560/887/13

984/526/460/25

000/000/273/1

یک

5

633/206/683/6

960/847/019/8

593/054/703/14

000/000/735

سه

6

651/932/178/7

181/719/614/8

832/651/793/15

000/000/790

دو

7

365/462/998/6

838/154/398/8

203/617/396/15

000/000/770

سه

11

898/917/471/2

478/301/966/2

376/219/438/5

000/000/272

پنج

12

191/091/255/5

429/109/306/6

620/200/561/11

000/000/579

چهار

13

463/629/895/3

356/755/674/4

819/384/570/8

000/000/429

پنج

شرایط مناقصه :

1_ شرکت کنندگان بایستی مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را برای هرکدام از ردیف های مورد نظر به حساب شماره 1001868583367 سازمان نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز واریز و فیش آن را به همراه اسناد مناقصه تحویل دبیرخانه سازمان نمایند، ضمنا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به همان مبلغ بلامانع می باشد.

2_ مهلت قبول پیشنهادها از مورخه 23/11/96 لغایت ساعت 14 مورخه 3/12/96 می باشد.

3_ کلیه پیشنهادها رأس ساعت 16 روز پنجشنبه مورخه 3/12/96 باز و قرائت شده و برندگان مناقصه مشخص می شود. حضور نمایندگان شرکتها در جلسه مناقصه آزاد می باشد.

4_ قرارداد بصورت دوساله خواهد بود و مبلغ پیشنهادی بایستی برای جمع مبلغ دو ساله درنظر گرفته شود.

5_ شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مناقصه گزار موضوع ماده10 آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.

6_ هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

7_ رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مناقصه فوق الذکر الزامی می باشد.

8_ سازمان در قبول و رد هر یک از پیشنهادات مختار است.

9_ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

10_ سایر اطلاعات و شرایط در اسناد مناقصه مندرج است.

مسعود برزگر جلالی

مدیر عاملPDF چاپ چاپ