جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1396     |     کد : 1033

آگهی مزایده عمومی(تجدید آگهی)

آگهی مزایده عمومی(تجدید آگهی)شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد باستناد مجوز شماره 24/23593/9-20/10/96 شهردار محترم کلانشهر تبریز بشرح زیر از طریق مزایده بمدت یکسال به اجاره واگذار نماید لذا داوطلبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قرارداد منطقه چهار تبریز واقع در خیابان آذربایجان مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخه 6/12/96 به دبیرخانه منطقه چهار تبریز تحویل نمایند


شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد باستناد مجوز شماره 24/23593/9-20/10/96 شهردار محترم کلانشهر تبریز بشرح زیر از طریق مزایده بمدت یکسال به اجاره واگذار نماید لذا داوطلبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد امور قرارداد منطقه چهار تبریز واقع در خیابان آذربایجان مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخه 6/12/96 به دبیرخانه منطقه چهار تبریز تحویل نمایند.


1-   پارکینگ روباز گجیل با مبلغ پایه سالانه 000/000/516 ریال و سپرده 000/000/26 ریال

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- کل هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

- حضور کلیه پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد می باشد.

- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده  در اسناد مزایده مندرج است.

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادها ساعت 30/15 روز  یکشنبه مورخه 6/12/96در اتاق جلسه ساختمان جدیدالاحداث شهرداری تبریز می باشد.

 

 


 

اکبر امجدي

شهردار منطقه چهار  تبریز

 

 PDF چاپ چاپ