جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 17 بهمن 1396     |     کد : 1029

آگهی مزایده عمومی :

آگهی مزایده عمومی، یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/6346 مورخ 07/11/1396 یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه را بشرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش می رساند.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/15/6346 مورخ 07/11/1396 یک واحد آپارتمان مسکونی و سرقفلی یک باب مغازه را بشرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش می رساند.


1- میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت کل پایه هر یک از واحدها می باشد.
2- سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
3- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
4- هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 14:30 مورخ 28/11/1396 به امور مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی مراجعه و تحویل نمایند.


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ