شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396     |     کد : 1027

" آگهی مزايده اقلام اسقاط"

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد اقلام و وسایل اسقاطی خود را بصورت گروهي در 2 گروه از طریق مزایده (كتبي)


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد اقلام و وسایل اسقاطی خود را بصورت گروهي در 2 گروه از طریق مزایده (كتبي)
به فروش برساند علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند برای دریافت اسناد مزایده وآگاهی از شرایط شرکت در مزایده، از تاريخ نشر آگهي تا ساعت 14 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 96/11/30به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به واحدامورقراردادها مراجعه نموده و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32671513تماس حاصل نمايند
الف – محل دریافت اسناد مزایده : تبریز – بلوار پنجم مرداد ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه واحد امورقراردادها
ب – میزان سپرده نقدی و شماره حساب و يا ضمانتنامه بانكي : ميزان سپرده شركت د رمزایده گروه يك به مبلغ 7/075/800 ريا ل،ميزان سپرده شركت د رمزایده گروه دو مبلغ 5/298/900ريال ميباشد و شركت كنندگان بايستي مبلغ سپرده مشخص شده هرگروه را به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه ویا با ارائه ضمانتنامه بانکی به مبالغ مذکور به نام شرکت واحد اتو بو سرانی تبریز و حومه با اعتبار سه ماهه راتا ساعت 14 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخه 96/11/30 واريز یا تسلیم نمايند
ج- تاريخ ، محل ومكان مزايده : تبریز – بلوار پنجم مرداد، ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه ، روزدوشنبه مورخه96/11/30 ساعت 14/30 بعد از ظهر.
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . ضمنا" مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده موجود میباشد همچنين متقاضیان جهت كسب اطلاعات بيشترميتوانند به سايت اينترنتي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه به نشانیir .www.bus.Tabriz مراجعه نمايند.
شرکت واحد اتوبوسرانی تبريزو حومهواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ