جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 18 بهمن 1396     |     کد : 1026

" آگهی تجدید مزايده "

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي باكس تعداد 33 عدد ايستگاههاي اتوبوس مسيرBRT (یک وجهی) و سرتاج تبلیغاتی(یک وجهی) 76 دستگاه سایه بان مسیر های شهری خود را در پنج پك بمدت سه سال شمسي ...


شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره محترم شرکت در نظر دارد فضاي تبليغاتي باكس تعداد 33 عدد ايستگاههاي اتوبوس مسيرBRT (یک وجهی) و سرتاج تبلیغاتی(یک وجهی) 76 دستگاه سایه بان مسیر های شهری خود را در پنج پك بمدت سه سال شمسي به ترتيب : پك B با 17 سايه بان با قيمت پايه 984/021/750 ريال بطور سالانه، پك C با 16 سايه بان با قيمت پايه 893/158/650ريال بطور سالانه، پک Dشامل 26 سرتاج سایه بان با قیمت پایه 1/264/725/000 ریال بطور سالانه،پک Eشامل 26 سرتاج سایه بان با قیمت پایه1/150/324/875 ریال بطور سالانه و پک F شامل 24 سر تاج سایه بان با قیمت پایه 1/006/688/250 ریال بطور سالانه را از طريق مزايده كتبي به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه شركتها و موسسات و كانونهاي تبليغاتي كه مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي داشته باشند دعوت بعمل مي آيد جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ اسناد مزايده از تاريخ نشر آگهي( بغیر از ایام تعطیل رسمی ) لغایت آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/12/02 به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد - اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امورقراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن 32671513تماس حاصل فرمایند .
الف:محل دريافت اسناد: تبريز- بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه – واحدامور قراردادها
ب: ميزان سپرده و شماره حساب و يا ضمانتنامه بانكي: - پك Bمبلغ 20/380/435ريال- پك C مبلغ18/563/173 ريال- پك D مبلغ 25/994/500 ريال- پك E مبلغ 23/706/497 ريال- پك F مبلغ 20/833/765 ريال كه بايستي به شماره حساب 1006135007 نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واریز ياضمانتنامه بانكي به مبالغ مذكور با اعتبار سه ماهه بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه ارائه گردد. توضیحا اینکه شرکت کنندگانی که مایل به ارائه پیشنهاد برای پنج پک مذکور باشند در اولویت بوده و میزان سپرده پنج پک مبلغ 106/678/370 ریال میباشد.
ج: مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشرآگهي لغايت تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ96/12/02
د: زمان و مكان برگزاري مزايده: مورخ 96/12/02ساعت 14/30روز چهارشنبه ميدان پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود میباشد .

شرکت واحد اتوبوسرانی تبريز و حومهواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ