دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1396     |     کد : 1017

آگهی مناقصه

سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.

آگهی مناقصه

         سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید. شرکت های متقاضی دارای شرایط و صلاحیت ظرفیت و پایه لازم مندرج در شرایط آگهی می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز مراجعه و پیشنهادهای خود را تا ساعت 11 روز پنج شنبه مورخه 26/11/96  به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند. ضمناً کلیه پاکت ها روز شنبه  مورخه 28/11/96 از ساعت  9 صبح در محل اتاق جلسه شهرداری تبریز واقع در چهار راه ابوریحان ، بازگشایی خواهد شد . سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار خواهد بود و هزینه چاپ آگهی نیز بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

دانلود فایل جداول مناقصه

                                                                        علی مدبر خاک نژاد - مدیرعامل


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ