دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1396     |     کد : 1015

آگهي مزايده عمومي
 
      سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تبريز در نظر دارد 2  واحد جايگاه CNG متعلق به سازمان را جهت بهره برداري و نگهداري به اشخاص حقوقي ( شركتهاي مجاز مورد تائيد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كه در آخرين ليست شركت پخش درج شده باشد ) به مدت يكسال شمسي از طريق برگزاي مزايده عمومي با شرايط ذيل به اجاره واگذار نمايد .
1- جايگاههاي CNG            مورد اجاره به همراه مبناي پايه ماهانه مزايده بشرح ذيل : 
1-1- جايگاه CNG پيشقدم واقع در ساري زمين بالاتر از ميدان پيشقدم مبلغ پايه 300.000.000 ريال
2-1- جايگاه CNG سبزه ميدان واقع در آخر خيابان دامپزشكي مبلغ پايه 600.000.000 ريال
 
2- مدت قرارداد از تاريخ تحويل محل يكسال شمسي خواهد بود .
3- مبلغ پيشنهادي بايد نسبت به پايه از حيث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و در پاكت ب تسليم سازمان گردد .
4- محل تسليم پاكت پيشنهادات دبيرخانه سازمان مديريت نظارت بر تاكسيراني تبريز باشد .
5- سپرده شركت در مزايده براي جايگاههاي CNG پيشقدم مبلغ 180.000.000 ريال ( بحروف یک صد وهشتاد ميليون ريال ) و جايگاه سبزه ميدان مبلغ 360.000.000 ريال ( سيصد و شصت  ميليون ريال ) خواهد بود كه بصورت ضمانت نامه بانكي يا نقدي بحساب سپرده 7006121142 سازمان نزد بانك شهر شعبه آزادي تبريز واريز و فيش مربوطه ضميمه اسناد مزايده گردد .
6- ميزان تضمين حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهدات مبلغ 5.000.000.000 ريال ( بحروف پنج ميليارد ريال ) با اعتبار 12 ماه و قابل تمديد بصورت ضمانتنامه معتبر بانكي خواهد بود كه سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارائه مفاصا حسابهاي مربوطه و تسويه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
7- چنانچه برندگان اول و دوم مزايده برابر مقررات و شرايط مزايده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسليم ضمانتنامه نشدند سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط ميشود .
8- كميسيون مزايده در قبول و يا رد يك يا كليه پيشنهادات ارائه شده مختار است .
 
 
 
 
9- مهلت قبول ارائه پيشنهادات از تاريخ انتشار آگهي بمدت 10 روز ( تا آخر وقت اداري ، ساعت 30 : 14  بعد از ظهر روز شنبه مورخه : 96/12/02 ميباشد و به پيشنهاداتي كه مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از اين مهلت ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد .
10- پيشنهادات رسيده راس ساعت : 30 : 14  بعد از ظهر روز شنبه مورخه : 96/12/02 در محل سازمان مفتوح و برندگان مزايده تعيين ميشود و حضور شركت كنندگان در آن بلامانع است .
تبصره ) كميسيون مزايده ابتدا پاكات الف شركت كنندگان را كه حاوي اطلاعات شركت كننده و فرم شرايط مزايده و پيش نويس قرارداد و موارد درخواستي سازمان ميباشد مفتوح و بررسي مي نمايد و در صورت احراز شرايط و توانائي لازم پاكت ب ايشان را كه حاوي قيمت پيشنهادي ميباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسي پيشنهادات و انتخاب برنده يا برندگان مزايده اقدام مينمايد در صورت نياز اين مدت با نظر سازمان به مدت 10 روز ديگر قابل تمديد است .
11- پس از انتخاب برنده مزايده و اخذ تائيديه از شركت پخش فرآورده هاي نفتي ، نتيجه مزايده به برنده مزايده ابلاغ خواهد شد و چنانچه برنده مزايده ظرف مدت 7 روز كاري نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مزايده او به نفع سازمان ضبط ميشود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در رتبه دوم قرار دارد رجوع و او هم از تاريخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز كاري نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او م ضبط ميشود .
12- كليه هزينه هاي آگهي و كارشناسي مزايده به عهده برنده مزايده ميباشد .
13- ساير شرايط ، در اسناد مزايده مندرج است و به متقاضيان ارائه مي شود .
متقاضيان مي توانند پس از بازديد از محل و رويت موقعيت جايگاهها جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس تبريز خيابان آزادي خيابان ملت سازمان تاكسيراني واحد دبيرخانه مراجعه نمايند .
 
 
                                                                                 فرخ جلالي
                                                                          سازمان تاكسيراني تبريز
 


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ