جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 11 خرداد 1393     |     کد : 101

آگهی مناقصه خرداد ماه

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

شهردار ی منطقه 10 تبریز

آگهی مناقصه ( نوبت دوم )
 شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه از تاریخ نشر آگهی به امور قراردادهای معاونت فنی وعمرانی منطقه واقع در شهرک ارم پایین تر از بیمارستان عالی نسب جنب پارک جنگلی ارم ساختمان شهرداری منطقه 10 مراجعه و پیشنهادات خود را تا آخروقت اداری روزدوشنبه مورخه93/03/19 به دبیر خانه تحویل نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

رتبه راه وباند یا ابنیه     

مبلغ برآورد اولیه (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)

1

اجرای جدول گذاری در سطح منطقه حوزه2

5

1/000/000/000

9/500/000

2

اجرای آسفالت لکه گیری در سطح منطقه حوزه2

5

2/500/000/000

14/000/000

3

اجرای آسفالت اساسی در سطح منطقه حوزه1

5

5/000/000/000

22/000/000

4

اجرای آسفالت اساسی در سطح منطقه حوزه2

5

5/000/000/000

22/000/000

1.       تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت 14:30 روزدوشنبه مورخه93/03/19 در محل اتاق جلسه ساختمان جدید شهرداری کلانشهر تبریز می باشدوحضور کلیه پیشنهاد دهندگان درجلسه آزاد است.

2.      شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

3.      کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

4. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شدو زمان انصراف از مناقصه 48 ساعت قبل از زمان مناقصه می باشد.

5.      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.

                                                                

                                                                       باقر خوشنواز -   شهردار منطقه 10


PDF چاپ چاپ