يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مدیریت ها وشرکت ها
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره31/78707 مورخه 18/11/97 شهردار محترم کلانشهر تبریز ، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقد واقساط)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
يکشنبه 28 بهمن 1397

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره31/78707 مورخه 18/11/97 شهردار محترم کلانشهر تبریز ، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقد واقساط)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
يکشنبه 28 بهمن 1397

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره31/78707 مورخه 18/11/97 شهردار محترم کلانشهر تبریز ، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقد واقساط)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
يکشنبه 28 بهمن 1397

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره31/78707 مورخه 18/11/97 شهردار محترم کلانشهر تبریز ، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقد واقساط)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
يکشنبه 28 بهمن 1397

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره31/78707 مورخه 18/11/97 شهردار محترم کلانشهر تبریز ، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقد واقساط)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
يکشنبه 28 بهمن 1397

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک))

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز

((آگهی مزایده عمومی فروش املاک)) شهرداری منطقه 7 تبریز شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره31/78707 مورخه 18/11/97 شهردار محترم کلانشهر تبریز ، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقد واقساط)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
يکشنبه 28 بهمن 1397

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه سازمان پارکها ، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز

آگهی مناقصه سازمان پارکها ، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز سازمان پارکها ، فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوزهای ماخوذه در نظر دارد نسبت به واگذاری نواحی فضای سبز مناطق و سازمان های شهرداری تبریز به شرح ذیل جهت احداث و نگهداری فضای سبز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.
پنجشنبه 25 بهمن 1397

آگهي مزايده

آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز

آگهي مزايده سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوزشماره 1008-5415 مورخه 27/09/1397 هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 32 مورد املاک خود را با قرارداد واگذاری با مشخصات ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده با شرایط پرداخت50 درصد نقدی و50 درصد الباقی بصورت اقساط12 ماهه بشرح زیر به فروش برساند.
پنجشنبه 25 بهمن 1397

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 10 تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 10 تبریز شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های ترافیکی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
پنجشنبه 25 بهمن 1397

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز شهرداری منطقه 5 تبریز باسـتناد مجـوز شماره 1/78314 مورخه 16/11/97 در نظـر دارد قطعات تجاری، صنعتی و مسکونی واقع در سطح منطقه را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی برابر نظریه کارشناسی واگذار نماید،
پنجشنبه 25 بهمن 1397