دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 سازمان پارکها و فضای سبز
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهي مناقصه

آگهي مناقصه سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تبريز به استناد مصوبه هيئت مديره به شماره 12/61272 مورخه 3/12/92 در نظر دارد
شنبه 23 فروردين 1393