دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 منطقه هفت
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آآگهی مناقصه عمومی

مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز

مناقصه عمومی در شهرداری منطقه 7 تبریز   شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید.
يکشنبه 25 مهر 1400

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد با استناد مجوزهای ماخوزه پروژه هایی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید
يکشنبه 7 شهريور 1400

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز
دوشنبه 4 اسفند 1399

آگهـی مناقـصه عمـومی

آگهـی مناقـصه عمـومی آگهـی مناقـصه عمـومی شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوز مآخوذه پروژه حمل ونقل ترافیکی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید
پنجشنبه 30 بهمن 1399

مزایده املاک

آگهی مزایده فروش املاک در شهرداری منطقه 7 تبریز

آگهی مزایده فروش املاک در شهرداری منطقه 7 تبریز شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز مآخوذه به شماره 73530/31 مورخه 1399/11/21 شهردار محترم کلانشهر تبریز، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند...
يکشنبه 26 بهمن 1399

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان(حقیقی وحقوقی) واجد شرایط که دارای رتبه بندی مرتبط با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید
چهارشنبه 12 آذر 1399

مزایده املاک

آگهی مزایده فروش املاک در شهرداری منطقه 7 تبریز

آگهی مزایده فروش املاک در شهرداری منطقه 7 تبریز    شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز مآخوذه به شماره 53126/31 مورخه 1399/08/28 شهردار محترم کلانشهر تبریز، املاک مشروحه ذیل را ((با شرایط نقدی)) از طریق مزایده عمومی به فروش برساند...
شنبه 8 آذر 1399

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی اگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز
چهارشنبه 5 شهريور 1399

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز
دوشنبه 3 شهريور 1399

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شهردار محترم کلانشهر تبریز ، تعدادی از املاک را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند
چهارشنبه 8 مرداد 1399