دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 منطقه پنج
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 97 از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:
يکشنبه 20 خرداد 1397

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه آگهی مناقصه
سه شنبه 5 بهمن 1395

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه پنج

شهرداری منطقه پنج پروژه های ترافیکی
چهارشنبه 24 شهريور 1395

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداري منطقه 5 تبريز در نظر دارد با استناد مجوز شماره های 94/1845 و94/7774و94/4826 مربوط به پروژ ه های زیرا از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .
يکشنبه 19 مرداد 1393