دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
 مدیریت املاک
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

مزایده

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی شهرداری تبریز به استناد مجوزهای صادره به شماره¬ی 31/41776 به تاریخ 10/7/1399 و شماره¬ی 31/40104 به تاریخ 3/7/1399 شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند.
يکشنبه 27 مهر 1399

« آگهی مزایده عمومی»

« آگهی مزایده عمومی»

« آگهی مزایده عمومی» .
چهارشنبه 14 اسفند 1398

مزایده

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی به استناد مجوزهای صادره به شماره¬ی 31/33521 به تاریخ 23/5/1398 و شماره¬ی 31/26375 به تاریخ 26/4/1398 شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند.
شنبه 16 شهريور 1398

اصلاحیه آگهی مزایده

اصلاحیه آگهی مزایده بزرگ املاک شهرداری تبریز

اصلاحیه آگهی مزایده بزرگ املاک شهرداری تبریز پیرو آگهی مزایده املاک شهرداری تبریز به تاریخ 11/2/1397 و اصلاحیه مربوط به تاریخ 20/2/1397، بدینوسیله کلیه املاک مربوط به مزایده سازمان قطار شهری تبریز و حومه حذف و در مزایده مربوط به سازمان آتش نشانی به غیر از ردیف یک(1) درج شده در اصل آگهی مزایده (دارائی جدید، ساختمان شهرداری طبقه اول)بقیه ردیف ها حذف می گردد.
يکشنبه 31 تير 1397

اصلاحیه آگهی مزایده

اصلاحیه آگهی مزایده بزرگ املاک شهرداری تبریز

اصلاحیه آگهی مزایده بزرگ املاک شهرداری تبریز پیرو آگهی مزایده بزرگ املاک شهرداری تبریز چاپ شده به مورخه 11/2/1397 در روزنامه رسمی کشور بدینوسیله موارد ذیل اصلاح و اضافه می گردد:
جمعه 29 تير 1397

«آگهی مزایده عمومی»

«آگهی مزایده عمومی» بزرگ املاک شهرداری تبریز

«آگهی مزایده عمومی» بزرگ املاک شهرداری تبریز به استناد مجوز شماره¬ی 31/207 به تاریخ 6/1/1397 شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند.
شنبه 29 ارديبهشت 1397

«آگهی مزایده عمومی»

«آگهی مزایده عمومی» املاک شهرداری تبریز

«آگهی مزایده عمومی» املاک شهرداری تبریز به استناد مجوز شماره¬ی 31/207 به تاریخ 6/1/1397 شهرداری تبریز در نظر دارد تعدادی از املاک خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اجاره واگذار و یا به فروش برساند.
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397