سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 30 دي 1396     |     کد : 995

بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری و خدماتی

مجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وشمالغرب تبریز

          آگهی مزایده  عمومی    

     سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری و خدماتی مجموعه پایانه های مسافربری مرکزی وشمالغرب تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید. 

1-محل های مورد اجاره واقع درپایانه مسافربری مرکزی تبریز بنشانی میدان ابوریحان– انتهای آخر خیابان منظریه (ترمینال مرکزی) و پایانه مسافربری شمال غرب تبریز به نشانی میدان آذربایجان می باشد .

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره: زمان تحویل هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مشخص وتعیین گردیده است.

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-مبنای پایه مزایده و  سپرده هر یک از غرفه ها بشرح ذیل :

1-5- غرفه شماره یک  کله پاچه و سیرابی  واقع در پایانه مسافربری  شمال غرب تبریز  

مبلغ پایه 000/000/5  ریال و سپرده شرکت در مزایده             مبلغ 000/000/3 ریال .

2-5- غرفه شماره  3 تله رستوران  واقع در پایانه مسافربری شمال  غرب  تبریز

مبلغ پایه 000/000/7 ریال   و سپرده شرکت در مزایده              مبلغ 000/200/4 ریال

3-5-  محل (زمین ) استقرار کیوسک تنقلات واقع در پایانه مسافربری  مرکزی تبریز

مبلغ پایه 000/410/36 ریال  و سپرده شرکت در مزایده           مبلغ 000/846/21ریال

4-5- محل (زمین ) استقرار کیوسک تنقلات واقع در پایانه مسافربری  مرکزی تبریز

مبلغ پایه 000/000/42 ریال و سپرده شرکت در مزایده           مبلغ 000/200/25ریال .

5-5- محل عرضه محصولات فرهنگی  واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز   

مبلغ پایه 000/000/2 ریال و سپرده شرکت در مزایده                مبلغ 000/200/1  ریال .

6-5- محل (زمین)استقرار دو دستگاه ماساژور جنب شرکت مسافربری آذربایجان (کریدور ورودی)

واقع درپایانه مسافربری مرکزی تبریز .

مبلغ پایه 000/000/5 ریال و سپرده شرکت در مزایده               مبلغ 000/000/3 ریال .

 6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مزایده خواهدبودکه بایستی نقدا به  حساب جاری 100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کارو تضمین اجرای تعهدات سه برابرمبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه(هنگام عقدقرارداد ) نقد"بحساب جاری 100490408 سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد.

8-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت13روز(تاآخروقت اداری روز پنجشنبه مورخ 12/11/1396 ) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14مورخ 14/11/1396 بعد از ظهر روز شنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت بانظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

11-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط میشود .

12-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداریها میباشد .     

13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

14-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل ها ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه(ترمینال مرکزی)تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادهامراجعه نمایند .

                                                                                                                  محمد قلیزاده 

                                                                                                               مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ