چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 1 آذر 1396     |     کد : 959

مناقصه عمومی سرویس و نگهداری دستگاههای هوا ساز – ایرواشرها - موتورخانه (دیگ بوستر پمپ – پمپ آتش نشانی) - ژنراتورها – اگزاست فن ها – کانال های رفت و برگشت – سیستم برق و روشنایی – دربهای اتوماتیک ورودی خروجی

داخل سالن جدید پایانه مسافربری مرکزی تبریز

 

 

 

آگهی  مناقصه  عمومی

 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدر نظردارد سرویس و نگهداری دستگاههای هوا ساز ایرواشرها - موتورخانه (دیگ بوستر پمپ – پمپ آتش نشانی) -  ژنراتورها – اگزاست فن ها – کانال های رفت و برگشت – سیستم برق و روشنایی – دربهای اتوماتیک ورودی خروجی داخل سالن جدید پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به شرکت های  تاسیسات و تجهیزات که دارای رتبه 5 میباشندبه مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واگذار نماید.

1-محل پروژه واقع در سالن مسافرگیری  پایانه مسافربری مرکزی تبریز بنشانی میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه  . 

2-مدت قرارداد ازتاریخ تحویل محل به مدت  یکسال  شمسی خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است  .

4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

5- مبلغ برآورد اولیه پیمان به مبلغ 568/503/280/1 ریال (بحروف یک میلیاردو دویست و هشتاد میلیون و پانصدو سه هزارو پانصدو شصت و هشت ریال) خواهد بودکه درصورت نیاز شرایط پیمان  25% کل کارممکن است اضافه یا کسر گردد .

6- سپرده شرکت درمناقصه مبلغ 178/025/64 ریال(بحروف شصت و چهار میلیون و بیست و پنج هزارو یکصدو هفتادو هشت ریال) خواهدبودکه بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457،شبا 960610000000000100490408 IR واریز و فیش/ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه گردد.

7-میزان تضمین حسن انجام کارو تضمین اجرای تعهدات 10 % مبلغ پیشنهادی(هنگام عقد قرارداد)با اعتبار12 ماهه به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهد بودکه سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قراردادو ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

8-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات وشرایط مناقصه درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد نشدند وسپرده حسن انجام تعهدات را تسلیم ننمایند سپرده شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

9-کمیسیون مناقصه در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 13روز (تاآخروقت اداری روز دوشنبه مورخ 13/09/96) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

 

 

 

 

 

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 14/09/96  درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مناقصه تعیین میشود  و حضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مناقصه و پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید و درصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه اقدام مینماید در صورت نیاز این مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .    

12-درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده ابلاغ میگردد اگراوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود .

13-شرکت درمناقصه ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداریها میباشد .

14-کلیه هزینه های آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .  

15-سایرشرایط ، دراسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان میتوانند پس ازبازدیدازمحل ورویت موقعیت محل جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه آخرسلیمان خاطر–ساختمان مدیریت پایانه مسافربری مرکزی تبریز (ترمینال مرکزی) 34762106 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند .

                                                                                                         قلیزاده 

                                                                                                                                         مدیر عامل سازمان

 PDF چاپ چاپ