چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 16 آبان 1396     |     کد : 947

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره ی 5507/76 به مورخه 1396/07/25 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره ی 5507/76 به مورخه 1396/07/25 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمتهای پایه به شرح جدول ذیل می باشد:
 

ردیف

نام

پپک/بیلبورد

مساحت لایت باکسها (مترمربع)

مبلغ پایه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

1

پک 12

352,5

شش میلیارد و بیست و دو میلیون و پانصد هزار

(000/500/022/6)

سیصد و دو میلیون

(302000000)

2

 پک 14

213,5

سه میلیارد و ششصد و نود و هفت میلیون و هشتصد و پانزده هزار  (000/815/697/3)

یکصد و هشتاد و پنج میلیون

(185000000)

3

پک 16

218

سه میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار

 (000/880/982/3)

دویست میلیون

(200000000)1) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری هر کدام از موارد ا تا 3 ،  24 ماه (دو سال شمسی ) می باشد .
2) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ  1396/09/01 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5)  هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید. 
8) میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ و پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .
                                                                     


PDF چاپ چاپ