يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 11 شهريور 1396     |     کد : 915

مزایده یک باب غرفه شماره 64 از دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز

            آگهی  مزایده عمومی 

  

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريزدرنظردارد یک باب غرفه شماره 64 از دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی  تبریز را به شرکتها ، موسسات و تعاونی های حمل و نقل مسافربری بین المللی و داخلی برون شهری (شرکتهای مجازدارای پروانه فعالیت از اداره کل راهداری وحمل و نقل وجاده ای کشور) بمدت دو سال شمسی ازطريق برگزاري مزایده عمومی(کتبی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید.

1-محل مورد اجاره واقع در پایانه های مسافربری  مرکزی تبریز بنشانی میدان ابوریحان انتهای خیابان سلیمان خاطر ( ترمینال مرکزی ) می باشد .

2-مدت قرارداد اجاره به مدت دو سال شمسی خواهد بود .

تبصره :زمان تحویل  غرفه ،زمانی خواهد بود که از مستاجر فعلی تحویل خواهد شد. 

3- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان  پایانه مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

4- مبلغ پایه مزایده اجاره ماهانه: مبلغ 18 درصد از 15 درصد بهای رسمی وواقعی بلیط ارائه شده به مسافرویا مبلغ 000/000/30 ریال که هر کدام بیشتر باشد خواهد بود وااولویت واگذاری غرفه به پیشنهاد دهنده ای که در وهله اول درصد پیشنهادی او بالاترازسایر پیشنهادات باشد واگذار میگردد وچنانچه درصد پیشنهادی چندین شرکت مساوی باشد ملاک برنده شدن مبلغ اجاره بهای پیشنهادی خواهد بود (پایه) ودرصورت مساوی بودن درمبلغ پیشنهادی (درصدوپایه)،برنده ازطریق قرعه کشی درحضور اعضای کمیسیون انتخاب خواهد شد .

تبصره : جهت اطلاع از کلیات مبلغ مورد اجاره و تبصره فوق به فرم شرایط مزایده رجوع گردد .

5-مبلغ پیشنهادی بایدنسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد . 

6-سپرده شرکت درمزایده به مبلغ 000/000/36 ریال خواهد بود که بایستی نقدا"بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسنادمزایده گردد . 

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات شش برابر مبلغ پیشنهادی  اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقدا"به حساب جاری 100490408 سازمان واریز خواهد شد که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقراردادمسترد خواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضر به عقد قرارداد وسپرده تضمین اجرای تعهدات قراردادی  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط  میشود.

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 14 روز(تاآخروقت اداری روز شنبه مورخ 25/06/96) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 14 مورخ 26/06/96 بعدازظهرروز یکشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

 تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد وموارددرخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یابرندگان  مزایده اقدام مینمایددرصورت نیاز این مدت بانظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

12-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند ویا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمزایده  او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع و اوهم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .

13-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها میباشد .    

14- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

15-شرکتهایی و موسساتی و تعاونی هایی مجازبه شرکت درمزایده می باشند که دارای پروانه فعالیت از اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای کشور میباشند.بدیهی است هرشرکت مسافربری صرفا"مجاز به شرکت دریک غرفه و ارایه پیشنهاد میباشد .

16-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

-متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل و رویت موقعیت غرفه ها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .

                                                                                                                                                  

                                                                                                      قلیزاده

                                                                                                مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ