يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد 1396     |     کد : 909

خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته

پایانه مسافربری مرکزی تبریز

 

 

آگهی مناقصه عمومی

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز درنظر دارد خریدو نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته فاز دوم فاز اصلی پایانه مسافربری مرکزی تبریز را ازطریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی (شرکت های معتبر با مجوز اتحادیه صنفی یا شورای عالی انفورماتیک) واگذار نماید. 

1-محل تحویل اجناس ، اجراء و انجام و اتمام موضوع مناقصه ، واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز میباشد .

2-مدت قرارداد از تاریخ تحویل اجناس ، اجراء و انجام و اتمام موضوع مناقصه حداکثر 3 ماه شمسی خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

5- مبلغ برآورد اولیه براساس لیست پیوستی در فرم شرایط مناقصه بمبلغ 000/890/999/4 ریال (بحروف چهار میلیاردو نهصدو نودو نه میلیون و هشتصدو نود هزار ریال ) خواهد بود .

6- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/250 ریال( بحروف دویست و پنجاه میلیون ریال) خواهد بودکه بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457 ، شبا 960610000000000100490408 IR واریز وفیش یاضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه گردد.

7- میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات 10  % مبلغ پیشنهادی با اعتباریک ساله به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهد بود که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

8-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات وشرایط مناقصه درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

9-کمیسیون مناقصه در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی به مدت 13 روز (تاآخروقت اداری روز دوشنبه  مورخ06/06/96 ) میباشدو به پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 14 بعداز ظهر روز سه شنبه مورخ 07/06/96 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مناقصه تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مناقصه وپیش نویس قراردادوموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشانراکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .

12- درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمناقصه او ضبط میشودومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردبارعایت مفاد تبصره 1این ماده ابلاغ میگردد اگر او هم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روزبه استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده او هم ضبط می شود.

13-شرکت درمناقصه ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداریها می باشد .

14- کلیه هزینه های آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد .

15- سایرشرایط ،دراسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

- متقاضیان میتوانندجهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

 

                                                                                                        قلیزاده 

                                                                                                 مدیر عامل سازمان

 PDF چاپ چاپ