چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 25 ارديبهشت 1396     |     کد : 845

مزایده جایگاههای CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز

جهت بهره برداری و نگهداری

          

 

آگهی مزایده عمومی

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدرنظرداردجایگاههای CNG سه راهی پرواز- ترمینال - سنتو جدید – سه راهی فرودگاه – جماران  متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریز را  جهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی(شرکتهای مجازمورد تائید شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی که درآخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد ) به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.

1- محلهای جایگاههای CNG مورد اجاره ونیز مبنای پایه مزایده  وسپرده  هر یک از جایگاهها بشرح ذیل:

1-1-جایگاه CNG  سه راهی پرواز واقع : فلکه استاد معین روبروی برج های آسمان تبریز.

مبلغ پایه  ماهانه 000/000/540 ریال    و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/324 ریال .

2-1- جایگاه CNG ترمینال   واقع اتوبان شهید کسائی  .

 مبلغ پایه  ماهانه 000/000/600 ریال    و  سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/360 ریال .  

3-1-جایگاه CNG سنتو جدید  واقع نرسیده به سه راهی فرودگاه .

 مبلغ پایه  ماهانه 000/000/460 ریال    و  سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/ 276 ریال .

4-1-جایگاه CNG سه راهی فرودگاه  واقع اول جاده صوفیان .   

مبلغ پایه ماهانه 000/000/400 ریال     و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/240 ریال .

5-1- جایگاه CNG جماران   مقابل مجتمع مسکونی جماران .

مبلغ پایه ماهانه 000/000/600 ریال     و سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/360 ریال .                     

2- مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل یکسال شمسی خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.

 4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمی باشد .

 5-سپرده شرکت درمزایده برای هر یک از جایگاههای CNG طبق فرم شرایط مزایده خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457  ، شبا 960610000000000100490408 IR واریز وفیش یا ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد .

6-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات مبلغ 000/000/000/4 ریال(بحروف چهارمیلیارد ریال) با اعتبار 12ماه وقابل تمدید بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهدبودکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

7-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده  برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

8-کمیسیون مزایده در قبول و یا رد  یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 12روز ( تاآخروقت اداری روز شنبه مورخ06/03/96 میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت30/14 بعدازظهرروز یکشنبه مورخ 07/03/96 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشودوحضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید ودر صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیازاین مدت با نظر سازمان  به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید است .

11- پس ازانتخاب برنده مزایده و اخذ تائیدیه از شرکت پخش فرآورده های نفتی ، نتیجه مزایده به برنده مزایده ابلاغ خواهد شد وچنانچه برنده مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد رجوع  واوهم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .   

12- کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .

13-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان میتوانند پس ازبازدید ازمحل ورویت موقعیت جایگاهها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762106 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

                                                                                                                            

                                                                                                                     قلیزاده 

                                                                                                             مدیر عامل سازمان

 PDF چاپ چاپ