چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 9 ارديبهشت 1396     |     کد : 823

بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری وخدماتی و کیوسک های تنقلات جایگاههای CNG

پایانه مسافربری مرکزی و شمال غرب تبریز

 

          آگهی مزایده  عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظر دارد بهره برداری از منافع 6 باب ازغرف تجاری وخدماتی پایانه مسافربری مرکزی و شمال غرب تبریز و کیوسک های تنقلات جایگاههای CNG تحت مدیریت  را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید. 

1-محل های مورد اجاره واقع در پایانه مسافربری مرکزی  تبریز به نشانی میدان ابوریحان – انتهای آخر خیابان منظریه (ترمینال مرکزی ) و پایانه مسافربری شمال غرب تبریز به نشانی میدان آذربایجان می باشد .

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره: زمان تحویل هریک ازغرفه هاطبق فرم شرایط جدول پیوستی مندرج دراسناد مزایده مشخص وتعیین گردیده است.

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-مبنای پایه مزایده و سپرده هر یک از غرفه ها بشرح ذیل :

1-5-غرفه شماره 40 تنقلات  جنب سرویس بهداشتی قدیم روبروی پاسگاه پایانه مسافربری مرکزی تبریز     

مبلغ پایه  000/000/25 ریال وسپرده شرکت در مزایده           مبلغ 000/000/15 ریال .  

2-5-غرفه شماره 67 ساندویجی  واقع در پایانه  مسافربری شمال غرب تبریز          

مبلغ پایه 000/000/22 ریال و سپرده شرکت در مزایده          مبلغ 000/200/13 ریال.

3-5- غرفه آرایشگری  واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز داخل سالن مسافرگیری          

مبلغ پایه 000/000/5  ریال  و سپرده شرکت در مزایده          مبلغ 000/000/3 ریال .

4-5- کیوسک تنقلات  واقع در جایگاه CNG ترمینال

مبلغ پایه 000/000/5 ریال  و   سپرده شرکت در مزایده           مبلغ 000/000/3 ریال .

5-5- کیوسک تنقلات  واقع در جایگاه CNG سه راهی فرودگاه

مبلغ پایه 000/000/5 ریال  و سپرده شرکت در مزایده             مبلغ 000/000/3 ریال .

6-5- کیوسک تنقلات  واقع در جایگاه CNG  باغمیشه

مبلغ پایه 000/000/5 ریال  و سپرده شرکت در مزایده             مبلغ 000/000/3 ریال .

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه ها طبق فرم شرایط جدول پیوستی مزایده خواهد بود که بایستی نقدا" بحساب جاری 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی واریز وفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کارو تضمین اجرای تعهدات شش برابر مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408سازمان واریزخواهدشد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد.

8-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ انتشارآگهی بمدت 15روز(تاآخروقت اداری روزشنبه مورخ 23/02/96) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم،مشروط و بدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 مورخ 24/02/96 بعدازظهرروزیکشنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد وموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احرازشرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت بانظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

11-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند ویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندویا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط میشود .

12-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .     

13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

14-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 متقاضیان میتوانند پس از بازدید ازمحل ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای آخر خیابان منظریه(ترمینال مرکزی)تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادهامراجعه نمایند  .

                                                                                                                  محمد قلیزاده 

                                                                                                               مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ