چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 2 ارديبهشت 1396     |     کد : 818

مزایده عمومی بهره برداری ازمنافع 9 باب ازغرف تعمیرگاهی

پایانه مسافربری مرکزی تبریز

 

          تجدید آگهی مزایده  عمومی    

  سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريزدرنظردارد بهره برداری ازمنافع 9 باب ازغرف تعمیرگاهی پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید. 

1-محل های مورد اجاره واقع درپایانه مسافربری مرکزی  تبریز به نشانی میدان ابوریحان – انتهای آخرخیابان منظریه (ترمینال مرکزی ) می باشد .

2- مدت قرارداد اجاره از تاریخ تحویل محل  یک سال شمسی خواهد بود .

تبصره: زمان تحویل هریک ازغرفه ها بعد از اعلام نتیجه مزایده و تحویل محل مورد اجاره خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده وبایستی درپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

4-محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمیباشد .

5-مبنای پایه مزایده و سپرده هر یک از غرفه ها بشرح ذیل :

1-5-غرفه شماره 1  باطریسازی

مبلغ پایه 000/000/5ریال            و     سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000/000/3 ریال 

2-5-غرفه شماره   3  تودوزی           

مبلغ پایه 000/000/6 ریال           و سپرده شرکت در مزایده     مبلغ 000/600/3 ریال

3-5-غرفه شماره   5  اتاق سازی

مبلغ پایه  000/000/7 ریال   و       سپرده شرکت در مزایده      مبلغ 000/200/4 ریال 

4-5- غرفه شماره  8   ابزارو لوازم یدکی

 مبلغ پایه  000/000/7 ریال   و       سپرده شرکت در مزایده     مبلغ 000/200/4 ریال

5-5-غرفه شماره 9  ابزارو لوازم یدکی

مبلغ پایه  000/000/7 ریال   و       سپرده شرکت در مزایده      مبلغ 000/200/4 ریال

6-5-  غرفه شماره  12 آهنگری و تراشکاری 

 مبلغ پایه  000/000/7 ریال   و       سپرده شرکت در مزایده     مبلغ 000/200/4 ریال

7-5- غرفه شماره  14 پنچرگیری

 مبلغ پایه  000/000/ 4 ریال  و       سپرده شرکت در مزایده     مبلغ 000/400/2  ریال

8-5- غرفه شماره  22    مکانیکی اتوبوس 

 مبلغ پایه  000/000/8 ریال   و    سپرده شرکت در مزایده        مبلغ 000/800/4  ریال

9-5- غرفه شماره  23  مکانیکی اتوبوس  

 مبلغ پایه  000/000/8 ریال و    سپرده شرکت در مزایده         مبلغ 000/800/4  ریال

 

 6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرفه هاطبق فرم شرایط مندرج درجدول مزایده خواهد بود که بایستی نقدا"بحساب جاری 100490408سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی واریزوفیش مربوطه به ضمیمه اسناد مزایده  گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کارو تضمین اجرای تعهدات شش برابر مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه (هنگام عقد قرارداد) نقد"به حساب جاری 100490408سازمان واریزخواهدشد که سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد.

8-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت13روز(تاآخروقت اداری روزپنجشنبه مورخ 14/2/96) میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم،مشروط و بدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14مورخ 16/2/96 بعدازظهرروز شنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشودوحضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان راکه حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد وموارددرخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدودرصورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینمایددرصورت نیازاین مدت بانظرسازمان بمدت10روزدیگرقابل تمدید است.

11-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند ویابرای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمزایده او به نفع سازمان ضبط میشود

ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قرارداردرجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .

12-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .     

13- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

14-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

 متقاضیان میتوانند پس از بازدید ازمحل ورویت موقعیت غرف جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریزمیدان ابوریحان انتهای آخرخیابان منظریه(ترمینال مرکزی)تبریزتلفن34762104واحدامور قراردادها مراجعه نمایند  .

                                                                                                                  محمد قلیزاده 

                                                                                                               مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ