سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 28 دي 1395     |     کد : 739

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ  اولیه

 ( به ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (به ریال)

رتبه

1

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 1 منطقه

6.264.019.818

313.200.991

3 و بالاتر

2

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 2 منطقه

6.141.587.649

307.079.382

3 و بالاتر

3

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 3 منطقه

6.004.232.530

300.211.627

3 و بالاتر

4

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 4 منطقه

10.337.168.043

516.858.402

2 و بالاتر

5

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 5 منطقه

7.495.767.637

374.788.382

2 و بالاتر

6

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 6 منطقه

8.904.984.983

445.249.249

2 و بالاتر

7

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 7 منطقه

8.463.557.204

423.177.860

2 و بالاتر

8

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 8 منطقه

8.633.414.103

431.670.705

2 و بالاتر

9

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 9 منطقه

5.161.786.644

258.089.332

3 و بالاتر

10

حفظ و نگهداری و احداث فضای سبز ناحیه 10 منطقه

6.111.167.025

305.558.351

3 و بالاتر

 

توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)      شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)      هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)      آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخه 95.11.13 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)      شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)      تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 17.30 روز چهارشنبه مورخه 95.11.13 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی می باشد.

7)      سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

     

                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

 

تاریخ چاپ: روز یکشنبه، مورخه 95.11.3

روزنامه : پیام آذربایجانPDF چاپ چاپ