سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 20 آبان 1395     |     کد : 695

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوزهای مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ  برآورد اولیه

 ( به ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (به ریال)

رتبه لازم

1

پروژه خط کشی و رنگ آمیزی ترافیکی معابر شهری سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

-

2

پروژه تجهیزات ایمنی و تابلوهای ترافیکی معابر شهری سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

5 ابنیه یا راه و باند


توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)      شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)      هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)      آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13 روز شنبه مورخه 95.9.13 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)      شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)      تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز شنبه مورخه 95.9.13 در محل اتاق سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

7)      سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

 

                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

تاریخ چاپ: روز سه شنبه، مورخه 95.8.25

روزنامه : مهد آزادیPDF چاپ چاپ