چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1392     |     کد : 68

آگهی مزایده عمومی

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، تعداد 200 قطعه زمین کارگاهی خود را واقع در شهرک صنعتی و صنفی مایان از طریق مزایده واگذار نماید.

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، تعداد 200 قطعه زمین کارگاهی خود را واقع در شهرک صنعتی و صنفی مایان از طریق مزایده واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی، به مدت 10 روز کاری به سایت اینترنتی m6.tabriz.ir و یا به واحد امور قرارداد منطقه واقع در تبریز-جادهسنتو-میدان کارگر-شهرداری منطقه 6 تبریز مراجعه نمایند.
شهردار منطقه 6 تبریز - عباس عادلی شهیر


PDF چاپ چاپ