چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 11 آبان 1395     |     کد : 675

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ  برآورد اولیه

 ( به ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (به ریال)

رتبه لازم

1

لکه گیری آسفالت خیابان مارالان بالای سد شهرک تجلایی و معابر فرعی و سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

5 راه و ترابری

2

لکه گیری آسفالت خیابان مارالان و معابر فرعی و سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

5 راه و ترابری

3

لکه گیری آسفالت خیابان های قطران 17 شهریور صائب پاستور و معابر فرعی و سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

5 راه و ترابری


توضیحات :

1)       برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)      شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)      هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)      داشتن سابقه کار در زمینه لکه گیری و آسفالت برای پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات آسفالت الزامی می باشد بدیهی است در صورت عدم وجود سوابق کاری در زمینه فوق قیمت پیشنهادی پیمانکاران مذکور مفتوح نخواهد گردید.

5)      آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخه 95.8.26 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

6)      شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

7)      تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز چهارشنبه مورخه 95.8.26 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

8)      سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

تاریخ چاپ: روز چهارشنبه، مورخه 95.8.12

روزنامه : ارکPDF چاپ چاپ