چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 12 اسفند 1392     |     کد : 66

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه نگهداری و احداث جنگلکاری و فضای سبز هفت ناحیه در محدوده تفرجگاه عینالی

                                                       آگهی مناقصه
سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2661 مورخ 26/11/92 بیست و دومین جلسه هئیت مدیره سازمان ، نگهداری و احداث جنگلکاری و فضای سبز هفت ناحیه در محدوده تفرجگاه عینالی را به شرکت های واجد شرایط و دارای رتبه بندی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز بشرح جدول ذیل به پیمان واگذار نماید لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت می شود جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمائید .

شرایط مناقصه :
1- مهلت قبول پیشنهادها از مورخ 13/12/92 تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 25/12/92 می باشد وپیشنهادهایی که خارج از موعد فوق ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبصره : نشانی محل تسلیم و پیشنهادها – تبریز – بازارچه سیلاب – اول خیابان عارف پلاک 266 دبیرخانه سازمان می باشد . (شماره تلفن تماس 5277571 )
2- کلیه پیشنهادها رأس ساعت 30/14 روز یکشنبه مورخ25/12/92 باز و قرائت و برندگان مناقصه مشخص می شود . حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است .
3- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در مناقصه فوق الذکر الزامی می باشد .
4- سازمان در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
6- سایر اطلاعات و شرایط در اسناد مناقصه مندرج است . 
                       
                                  غلامرضا وصالی -  مدیرعامل


PDF چاپ چاپ