چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 25 مهر 1395     |     کد : 657

آگـــهی مــــناقــــصه عمومی - روزنامه سراسری مهد آزادی - یکشنبه 25 مهرماه 1395

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک تبریز

.


PDF چاپ چاپ