سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 6 مهر 1395     |     کد : 647

آگهی مزایده عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه بوفه های موجود در پارکهای سطح منطقه را به شرح ذیل از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یکسال واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای مأخوذه بوفه های موجود در پارکهای سطح منطقه را به شرح ذیل از طریق مزایده به صورت استیجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یکسال واگذار نماید. لذا طالبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت اخذ مدارک مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی ما بین تقاطع رسالت و چهارراه لاله ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند.

ردیف

محل بوفه

قیمت پایه اجاره بهاء ماهانه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (به ریال)

1

بوفه (هشت ضلعی) پارک مشروطه

-/10.000.000

-/6.000.000

2

بوفه جاده سلامت چهارراه ابوریحان

-/8.000.000

-/4.800.000


توضیحات :

1)       شرکت کنندگان نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشند.

2)      شهرداری در رد یا قبول هر کدام از  پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده می باشد.

3)      در صورت عدم آمادگی نفر اول تا دوم برای عقد قرارداد با حق تقدم به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)      آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گزار و محل آن تا ساعت 13 روز شنبه مورخه 95.7.24 دبیرخانه ساختمان شهرداری منطقه 3 واقع در تقاطع رسالت و چهارراه لاله روبروی شرکت گاز ساختمان شهرداری منطقه 3 می باشد.

5)      شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی را دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)      تاریخ بازگشائی پیشنهادات واصله و  محل آن ساعت 14.30 روز یکشنبه مورخه 95.7.25 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در لاله زار جنوبی می باشد.

7)      سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مزایده درج شده است.

                                                                        
                                                                          پرویز عباس نژاد

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز

تاریخ چاپ: روز شنبه، مورخه 95.7.10

روزنامه : صائب تبریزPDF چاپ چاپ