جمعه 15 فروردين 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1392     |     کد : 62

آگهي مزايده

هيات مديره محترم،در نظر دارد مقدار حدودي 100 تن كاغذ باطله خود را از طريق مزايده طبق شرايط مندرج در اسناد مزايده بفروش برساند...

آگهي مزايده

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز باستناد مجوز شماره 1008-2771 مورخه 1392/05/15 هيات مديره محترم،در نظر دارد مقدار حدودي 100 تن كاغذ باطله خود را از طريق مزايده طبق شرايط مندرج در اسناد مزايده بفروش برساند. لذا كليه متقاضيان حائز شرايط مي توانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج اين آگهي جهت تكميل و تحويل اسناد مزايده به آدرس تبريز ضلع شمال غربي ميدان آذربايجان- به طرف فرودگاه- نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندها مراجعه نمايند.                                                                    


PDF چاپ چاپ