چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 18 فروردين 1392     |     کد : 6

آگهی مزایده اجاره تله کابین تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره ۲۵۸۳ مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان در نظر دارد مسئولیت نگهداری، حفاظت و بهره برداری از تله کابین تبریز به همراه اجاره منافع پارکینگ ورودی آن و2 باب بوفه واقع در ایستگاه اول و آخر تله کابین به اشخاص حقوقی واجد شرایط دانش فنی و تخصصی و یا مدیریت فعالیت در تله کابین از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت میشود جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

شماره روزنامه رسمی  جمهوری اسلامی ایران- قوه قضائیه : ۱۹۸۳۱  تهران
شماره صفحه روزنامه: ۳۲
تاریخ روزنامه:  18/1/1392   

شماره روزنامه ایران : 5334 
شماره صفحه روزنامه: 12
تاریخ روزنامه:  18/1/1392 

شماره روزنامه مهد آزادی : 2013 
شماره صفحه روزنامه: 5
تاریخ روزنامه:  18/1/1392 

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره ۲۵۸۳ مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان در نظر دارد مسئولیت نگهداری، حفاظت و بهره برداری از تله کابین تبریز به همراه اجاره منافع پارکینگ ورودی آن و2 باب بوفه واقع در ایستگاه اول و آخر تله کابین به اشخاص حقوقی واجد شرایط دانش فنی و تخصصی و یا مدیریت فعالیت در تله کابین از طریق مزایده واگذار نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت میشود جهت اخذ مدارک شرکت در مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
شرایط مزایده:
۱ـ مبلغ پایه این مزایده مقدار۱۵% از فروش بلیط تله کابین برای سازمان و ۸۵% بقیه متعلق به طرف قرارداد بوده که برآورد کل برای سه سال مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال وسهم سازمان مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۲ریال و مبلغ پایه جهت اجاره پارکینگ سالانه با برآورد ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال و مبلغ پایه اجاره دو باب بوفه با برآورد سالانه۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال می باشد. بهای پیشنهادی از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
۲ـ شرکت کنندگان باید مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۸۷۴۹۲۴ نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز به نام سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت واریز و یک برگ کپی آن را نزد خود نگهداری و اصل فیش را به همراه اسناد مزایده در پاکت الف مزایده گذاشته و به سازمان ارائه نمایند. ارائه تضمین بانکی معتبر به میزان مبلغ فوق نیز مجاز است.
۳ـ مدت انجام قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت سه سال شمسی می باشد.
۴ـ کارفرما و دستگاه نظارت، سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز می باشد.
۵ـ مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ ۱۸/۱/۹۲ تا آخر وقت اداری مورخ ۲/۲/۹۲ می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.
تبصره: نشانی محل تسلیم پیشنهادها: تبریز ـ بازارچه سیلاب ـ اول خیابان عارف پلاک ۲۶۶ طبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت تبریز می باشد.
۶ـ شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان مزایده گذار موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداری تبریز می باشد.
۷ـ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
۸ـ برندگان اول و دوم، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۹ـ رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد.
۱۰ـ سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
۱۱ـ سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
۱۲ـ کلیه پیشنهادها راس ساعت ۳۰/۱۴ بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۲/۲/۹۲ باز و قرائت و برندگان انتخاب می شود و حضور شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه آزاد است.
غلامرضاوصالی
مدیرعامل سازمان توسعه و عمران
 عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ