چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 24 مرداد 1395     |     کد : 584

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

مبلغ  اولیه ( ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (به ریال)

رتبه لازم

1

لکه گیری آسفالت خیابان زنگوله باغ و معابر فرعی و سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

5 راه و ترابری

2

لگه گیری آسفالت خیابان مارالان و معابر فرعی و سطح منطقه 3

-/2.500.000.000

-/125.000.000

5 راه و ترابری

3

مسیرگشایی خیابان های 16 و 18 جنب پادگان ارتش واقع در خیابان حافظ

-/2.360.000.000

-/118.000.000

5 راه

4

احداث ساختمان پست برق زمینی آخر حافظ

-/1.150.000.000

-/57.500.000

5 ساختمان و یا پیمانکاران حقیقی صلاحیت دار

توضیحات :

1)      برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)     شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)     هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)     داشتن سابقه کار در زمینه لکه گیری و آسفالت برای پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات آسفالت الزامی می باشد بدیهی است در صورت عدم وجود سوابق کاری در زمینه فوق قیمت پیشنهادی پیمانکاران مذکور مفتوح نخواهد گردید.

5)     آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 95.6.9 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

6)     شرکت کنندگان صرفاً  تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق باز کردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

7)     تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز چهارشنبه مورخه 95.6.10 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.

8)     سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.

                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            سرپرست شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز

تاریخ چاپ: روز یکشنبه، مورخه 95.5.31

روزنامه : ساقیPDF چاپ چاپ