چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 26 اسفند 1391     |     کد : 5

مناقصه فضای سبز

مناقصه آزاد احداث و نگهداری 7 ناحیه فضای سبز تفرجگاه عینالی در سال 92

شماره روزنامه رسمی کشوری : 19819
شماره روزنامه مهدآزادی : 6489
آگهی مناقصه
  سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه شماره ۲۳۰۷ مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ هیأت مدیره سازمان در نظر دارد احداث و نگهداری ۷ ناحیه فضای سبز را در سال ۹۲ در محدوده تفرجگاه عینالی از طریق مناقصه آزاد به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط و دارای رتبه بندی از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز (به شرح جدول ذیل) برای مدت یک سال واگذار نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط دعوت می شود ضمن در دست داشتن فرم خوداظهاری، کپی مصدق اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات هیأت مدیره و رتبه شرکت جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند. 

 
شرایط مناقصه:
۱ـ مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ تا آخر وقت اداری مورخ ۱۸/۱/۹۲ می باشد و به پیشنهادهایی که خارج از این موعد ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.
تبصره: نشانی محل تسلیم پیشنهادها: تبریز ـ بازارچه سیلاب ـ اول خیابان عارف پلاک ۲۶۶ طبقه همکف دبیرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبیعت وابسته به شهرداری تبریز می باشد. شماره تلفنهای تماس ۵۲۷۷۵۷۰ و ۵۲۷۷۵۷۱.
۲ـ کلیه پیشنهادها رأس ساعت ۱۴:۳۰ بعدازظهر مورخ ۱۸/۱/۹۲ باز و قرائت و برندگان مشخص می شود و حضور شرکت کنندگان در آن جلسه آزاد است.
۳ـ رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مناقصه فوق الزامی می باشد.
۴ـ سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۵ ـ هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
۶ ـ سایر اطلاعات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
د۱۶۲۱۵۴۴ سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت وابسته به شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ