چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 18 خرداد 1395     |     کد : 485

برگزاري مزایده عمومی(کتبی) 27 باب ازغرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز به شرکتهای ح

            

آگهی  مزایده عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظردارد 27 باب ازغرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به شرکتهای حمل و نقل مسافربری برون شهری (شرکتهای مجازدارای پروانه فعالیت از اداره کل حمل ونقل وپایانه های کشور) بمدت دوسال شمسی ازطريق برگزاري مزایده عمومی(کتبی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید .

1-شرکتهای مسافربری که دارای پروانه بین المللی فعالیت می باشند مجاز به شرکت در این مزایده نمی باشند .

2-محل مورداجاره: تبریز:میدان ابوریحان– انتهای خیابان سلیمان خاطر در سالن جدید مسافرگیری پایانه مسافربری مرکزی تبریز.

3-مدت قرارداد اجاره به مدت دو سال شمسی  خواهد بود .

تبصره : زمان تحویل هر یک از غرف و دفاتر ، زمانی خواهد بود که سالن جدید به بهره برداری برسد .

4-مبنای پایه مزایده اجاره بهای ماهانه هریک ازغرف ودفاتر بلیط فروشی 18%(درصد)از 15 % (درصد) ازبهای رسمی و واقعی بلیط ارائه شده به مسافرخواهد شد.

تبصره : جهت اطلاع از کلیات مبلغ مورد اجاره و تبصره فوق به فرم شرایط مزایده رجوع گردد .

5-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .      

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرف بشرح ذیل خواهد بود . 

1-غرفه شماره 1-1 و2-1 و 3-1 و 1-18 و 2-18 و 3-18 بمبلغ 000/000/20 ریال و برای غرفه های  شماره 2-2 و3-2و1-3 و2-3 و3-3 و1-17 و2-17و 3-17 بمبلغ 000/000/25 ریال وبرای غرفه های شماره 5 و 7 و 8  و11 و 13 و 14و15 بمبلغ 000/000/70 ریال و برای غرفه های شماره1-9 و2-9 و 1-10 و 2-10 بمبلغ 000/000/42 ریال و برای غرفه های شماره 1-16 و2-16 بمبلغ 000/000/40 ریال خواهد بود که بایستی نقدا"بحساب سپرده جاری 100490408 بنام سازمان پایانه مسافربری شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه آزادی واریز وفیش مربوطه به ضمیمه اسنادمزایده گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات برای هر یک از غرف ودفاتر بلیط فروشی برابرفرم شرایط مزایده مندرج دراسناد فرم شرایط مزایده (هنگام عقد قرارداد) نقدا"به حساب جاری 100490408 بنام سازمان مسافربری شهرداری تبریز واریز خواهد شد که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقرارداد مسترد خواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد وسپرده تضمین اجرای تعهدات قراردادی  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 13 روز ( تاآخروقت اداری روز دوشنبه مورخ 31/03/95) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 مورخ 01/04/95 بعد ازظهر روزسه شنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره: کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید ودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح وظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیازاین مدت با نظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

12-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند ویا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد رجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .

13-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداری هامیباشد.    

14- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

15-شرکتهایی مجاز به شرکت در مزایده میباشند که دارای پروانه اعتباردارازاداره کل حمل ونقل وپایانه های  کشور میباشند . بدیهی است ملاک عمل در بازگشایی وقرائت پاکت های پیشنهادی رسیده از غرفه شماره یک شروع میگردد وچنانچه یک شرکت مسافربری درغرفه های متعدد پاکت ارایه نماید مبنای برنده شدن شرکت براساس رعایت ترتیب غرفه ها بوده و با برنده شدن در اولین پاکت پیشنهادی ، سایر پاکت های پیشنهادی ارایه شده مفتوح و قرائت نخواهد شد .

16- سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

-متقاضیان میتوانند پس از بازدید از محل ورویت موقعیت غرفه ها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .                                                                                                                                                 

                                                                                                       قلیزاده

                                                                                                مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ