چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 17 خرداد 1395     |     کد : 482

مزایده عمومی بهره برداری ونگهداری جایگاه CNG مایان متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه

 

 

آگهی مزایده عمومی

 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز درنظردارد جایگاه  CNG متعلق به شهرداری تبریزتحت نظارت سازمان پایانه های مسافربری تبریزرا جهت بهره برداری ونگهداری به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجازمورد تائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی که درآخرین لیست شرکت پخش درج شده باشد ) به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره  واگذار نماید.

1-محل مورد اجاره جایگاه CNG مایان واقع در جاده مایان بعد از ریل راه آهن می باشد .                         

2- مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل یکسال شمسی خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.

 4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

 5- مبنای پایه  اجاره ماهانه جایگاه  به مبلغ 000/000/160 ریال (یکصد و شصت میلیون ریال ) خواهد بود .

6- سپرده شرکت درمزایده به مبلغ 000/000/96 ریال( نودو شش میلیون ریال ) خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی تبریز و یا باجه بانک شهرواقع در ترمینال مرکزی تبریز واریز وفیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد .

6-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات مبلغ 000/000/000/4 ریال (بحروف چهارمیلیارد ریال)  با اعتبار 12ماه وقابل تمدید بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهدبودکه سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد وارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

7-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده  برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

8-کمیسیون مزایده در قبول و یا رد  یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

9-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 11 روز( تاآخروقت اداری روزچهارشنبه مورخ 26/03/95 میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ، مشروط و بدون سپرده و خارج از این مهلت ارایه گردد  ترتیب اثر داده نخواهد شد .

10-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/13 بعد ازظهر روز پنج شنبه مورخ 27/03/95 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشودوحضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .

 تبصره)- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید ودر صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیازاین مدت با نظر سازمان  به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید است .

11- پس از انتخاب برنده مزایده و اخذ تائیدیه از شرکت پخش فرآورده های نفتی ، نتیجه مزایده به برنده مزایده ابلاغ خواهد شد و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد رجوع  و او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .    

12- کلیه هزینه های آگهی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .

13-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان میتوانند پس ازبازدید ازمحل ورویت موقعیت جایگاهها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762106 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

 

                                                                                                        قلیزاده  

                                                                                              مدیر عامل سازمان

     


PDF چاپ چاپ