سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 16 خرداد 1395     |     کد : 481

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.


ردیف

موضوع پروژه

مبلغ برآورد اولیه (به ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (به ریال)

رتبه لازم

1

تکمیل روشنایی پارک جنگلی

-/1.600.000.000

-/80.000.000

5 رشته نیرو

2

احداث سرویس بهداشتی در پارک کوثر

-/1.580.000.000

-/79.000.000

5 راه یا ساختمان

3

احداث مخزن بتنی آب خام پارک یادگار امام

-/5.400.000.000

-/270.000.000

پایه 5 ساختمان و یا آب


توضیحات :

1)      برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)     شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)     هرگاه نفرات اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)     آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13 روز شنبه مورخه 95.3.29 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و رسالت می باشد.

5)     شرکت کنندگان صرفاً 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)     تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 16 روز یکشنبه مورخه 95.3.30 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.

7)     سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.


                                                                              پرویز عباس نژاد

                                                                            سرپرست شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز


تاریخ چاپ: روز چهارشنبه، مورخه 95.3.19

روزنامه : فجر آذربایجانPDF چاپ چاپ