چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 11 خرداد 1395     |     کد : 478

مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه احداث سکوهای مسافربری واصلاح خیابان های محوطه جنوبی پایانه مسافربر

 

 

آگهی  مناقصه  عمومی

 

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدر نظردارد جهت اجرای عملیات پروژه احداث  سکوهای مسافربری واصلاح خیابان های محوطه جنوبی  پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به شرکت های رتبه 5 رشته ابنیه و یا 5 رشته راه سال 94 به مدت چهار ماه شمسی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واگذار نماید.

1-محل پروژه واقع در محوطه جنوبی پایانه مسافربری  مرکزی تبریز. 

2-مدت قرارداد ازتاریخ تحویل محل به مدت چهار ماه  خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است  .

4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

5-مبلغ برآورد اولیه پیمان بمبلغ 000/000/750/1 ریال (بحروف یک میلیاردو هفتصدو پنجاه میلیون ریال) خواهد بود.

6- سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 000/500/87 ریال ( بحروف هشتادو هفت میلیون و پانصد هزار ریال) خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده جاری  100490408 بنام سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز و یا باجه بانک شهرواقع دربازارچه پایانه مسافربری تبریز واریزو فیش/ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مناقصه گردد.

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات10%(درصد مبلغ پیشنهادی بااعتباردوساله به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی خواهدبود که سپرده فوق  پس از انجام تعهدات و اتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

8-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات و شرایط مناقصه در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

9-کمیسیون مناقصه در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

 

10-مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ انتشارآگهی به مدت 14روز( تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 16/03/95 میباشد و به پیشنهاداتی که مبهم،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 بعد ازظهرروز دوشنبه مورخ17/03/95 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مناقصه تعیین میشودو حضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مناقصه و پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینماید و در صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان را که حاوی قیمت پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه  اقدام می نماید در صورت نیاز این مدت با نظر سازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .    

12-کلیه هزینه های آگهی  مناقصه به عهده برنده مناقصه  می باشد .

13-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .

14-درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد ابلاغ میگردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود .   

15- سایرشرایط ، در اسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان می توانند پس از بازدید از محل و رویت موقعیت محل جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762106 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند .

 

                                                                                                        قلیزاده 

                                                                                مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ