چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 26 ارديبهشت 1395     |     کد : 465

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه  های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

مبلغ اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

پایه

1

خط انتقال آب خام پارک کوثر امتداد کمربندی میانی و انشعاب گیری

-/1.130.000.000

-/56.500.000

پایه 5 رشته آب و یا تاسیسات و تجهیزات

2

اصلاح آبروها و جدول گذاری در خیابان های ابوریحان و 17 شهریور و کوچه های فرعی و سطح منطقه 3

-/1.200.000.000

-/60.000.000

پایه 5 رشته ساختمان و یا راه


توضیحات :

1)      برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)     شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)     هرگاه نفر اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)     آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا پایان ساعت 13 روز پنجشنبه مورخه 95.3.13 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)     شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)     تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز یکشنبه مورخه 95.3.16 در محل سالن جلسات ساختمان جدیدالاحداث شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار می باشد.

7)     سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.


                                                                              فرهاد روشنی

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز


تاریخ چاپ: روز شنبه، مورخه 95.3.1

روزنامه : آذربایجانPDF چاپ چاپ