چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395     |     کد : 463

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه های زیر را با مشخصات مندرج ذیل از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.


ردیف

عنوان پروژه

مبلغ اولیه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

پایه

1

اصلاح آبروها و جدول گذاری در خیابان آزادی از خیابان ملت تا چهارراه لاله و کوچه های فرعی و سطح منطقه 3

-/1.200.000.000

-/60.000.000

پایه 5 رشته ساختمان و یا راه

2

جدول گذاری در خیابان آزادی چهارراه ابوریحان تا خیابان ملت و کوچه های فرعی و سطح منطقه

-/1.200.000.000

-/60.000.000

پایه 5 رشته ساختمان و یا راه


توضیحات :

1)      برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

2)     شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

3)     هرگاه نفر اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4)     آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 95.3.8 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی ما بین چهارراه لاله و تقاطع رسالت می باشد.

5)     شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادها را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.

6)     تاریخ بازگشائی پیشنهادات و محل آن ساعت 15.30 روز یکشنبه مورخه 95.3.9 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار خواهد بود.

7)     سایرشرایط و اطلاعات و توضیحات لازم در فرم شرایط شرکت در مناقصه درج شده است.


                                                                              فرهاد روشنی

                                                                            شهردار منطقه 3 کلانشهر تبریز


تاریخ چاپ: روز سه شنبه، مورخه 95.2.28

روزنامه : امینPDF چاپ چاپ