چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395     |     کد : 462

مزایده عمومی بهره برداری ازمنافع اجاره 26 باب ازغرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز

 

           آگهی  مزایده عمومی    

سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز در نظردارد بهره برداری ازمنافع اجاره 26 باب ازغرف و دفاتر بلیط فروشی پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به اشخاص حقوقی (شرکتهای مجاز دارای پروانه  فعالیت از اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجان شرقی) بمدت دوسال شمسی ازطريق برگزاري مزایده عمومی(کتبی) با شرایط ذیل به اجاره واگذارنماید .

1-شرکتهای مسافربری که دارای پروانه فعالیت بین المللی می باشند مجاز به شرکت در این مزایده نمی باشند .

2-محل مورداجاره:تبریز:میدان ابوریحان– انتهای خیابان سلیمان خاطردرساختمان جدید مسافرگیری پایانه مسافربری مرکزی تبریزمیباشد .

3-مدت قرارداد اجاره به مدت دو سال شمسی  شمسی خواهد بود .

تبصره :زمان تحویل هر یک از غرف و دفاتر ، زمانی خواهد بود که پایانه سالن جدید به بهره برداری برسد .

4-مبنای پایه مزایده اجاره بهای ماهانه هریک ازغرف و دفاتر بلیط فروشی 18%(درصد)از 15 % (درصد) از بهای رسمی و واقعی بلیط ارائه شده به مسافراز شرکت محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره : جهت اطلاع از کلیات مبلغ مورد اجاره تبصره فوق به فرم شرایط مزایده رجوع گردد .

5-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد .      

6-سپرده شرکت درمزایده برای هریک ازغرف بشرح ذیل خواهد بود . 

1-غرفه شماره 1-1 و2-1 و 3-1 و 1-18 و 2-18 و 3-18 بمبلغ 000/000/20 ریال و برای غرفه های  شماره 2-2 و3-2 1-3- و2-3 و3-3 و1-17 و2-17و 3-17 بمبلغ 000/000/25 ریال وبرای غرفه های شماره 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 13 و 14و15 بمبلغ 000/000/70 ریال و برای غرفه های شماره 1-16 و 2-16 بمبلغ 000/000/40 ریال خواهد بود که بایستی نقدا"بحساب سپرده جاری 100490408 بنام سازمان پایانه مسافربری شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه آزادی واریز و فیش مربوطه به ضمیمه اسنادمزایده گردد .

7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات برای هر یک از غرف ودفاتر بلیط فروشی برابرفرم شرایط مزایده مندرج در اسناد فرم شرایط مزایده ( هنگام عقد قرارداد) نقدا"به حساب جاری 100490408 بنام سازمان مسافربری شهرداری تبریز واریز خواهد شد که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه وتسویه حساب با سازمان برابرقرارداد مسترد خواهد شد.

8-چنانچه برندگان اول ودوم مزایده برابرمقررات وشرایط مزایده درمهلت مقررحاضربه عقد قرارداد وسپرده تضمین اجرای تعهدات قراردادی  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد .

9-کمیسیون مزایده درقبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات  ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت 13روز ( تاآخروقت اداری روز دوشنبه مورخ 03/03/95) میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 مورخ 04/03/95 بعد ازظهر روز سه شنبه درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مزایده تعیین میشود و حضورشرکت کنندگان درآن بلامانع است.

تبصره:کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینماید ودرصورت احرازشرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف7روزنسبت به بررسی پیشنهادات و انتخاب برنده یابرندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیازاین مدت با نظرسازمان به مدت10روزدیگرقابل تمدید است.

12-درصورتیکه برنده مزایده ازتاريخ ابلاغ نتیجه مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت درمزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد رجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط میشود .

13-شرکت درمزایده ودادن پیشنهاد بمنزله قبول شرایط وتکالیف شهرداری موضوع ماده10آئین نامه معاملات شهرداری هامیباشد.    

14- کلیه هزینه های آگهی مزایده  به عهده برنده مزایده می باشد .

15-شرکتهایی مجازبه شرکت درمزایده میباشند که دارای پروانه اعتباردارازاداره کل حمل ونقل وپایانه های استان آذربایجانشرقی میباشند. بدیهی است ملاک عمل در بازگشایی وقرائت پاکت های پیشنهادی رسیده از غرفه شماره یک شروع میگردد وچنانچه یک شرکت مسافربری در غرفه های متعدد پاکت ارایه نماید مبنای برنده شدن شرکت براساس رعایت ترتیب غرفه ها بوده و با برنده شدن در اولین پاکت پیشنهادی ، سایر پاکت های پیشنهادی ارایه شده مفتوح و قرائت نخواهد شد . 

16- شرکتهای مسافربری قبل از شرکت در مزایده موظف به اخذ معرفی نامه شرکت در مزایده از اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان آذربایجانشرقی می باشند .

17-سایرشرایط، دراسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

-متقاضیان میتوانند پس از بازدیدازمحل ورویت موقعیت غرفه ها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریز تلفن 34762104 واحد امورقراردادها مراجعه نمایند  .                                                                                                                                                 

                                                                                                       قلیزاده

                                                                                                مدیر عامل سازمان PDF چاپ چاپ