چهارشنبه 30 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 31 فروردين 1395     |     کد : 436

مناقصه عمومی اجرای عملیات پروژه کف سازی سنگی سقف غرف تجاری و خدماتی واقع در پایانه مسافربری مرکزی ت

 

 

 

آگهی  مناقصه  عمومی

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزدر نظردارد جهت اجرای عملیات پروژه  کف سازی سنگی سقف غرف تجاری و خدماتی واقع در پایانه مسافربری مرکزی تبریز را به شرکت های رتبه 5 رشته ساختمان براساس فهارس بهای ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی سال 94 به مدت 3 ماه شمسی ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط ذیل به اشخاص حقوقی واگذار نماید.

1-محل پروژه واقع در محوطه پایانه مسافربری  مرکزی تبریز. 

2-مدت قرارداد ازتاریخ تحویل محل به مدت 3 ماه  خواهد بود .

3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عددوحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه  تسلیم سازمان گردد.

تبصره : در صورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است  .

4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز می باشد .

5- مبلغ برآورد اولیه پیمان بمبلغ 000/000/628/4 ریال (بحروف چهار میلیاردو ششصدو بیست و هشت ریال) خواهدبود.

6- سپرده شرکت درمناقصه به مبلغ 000/000/240 ریال ( بحروف دویست و چهل میلیون ریال ) خواهد بودکه بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده  100490408 سازمان نزدبانک شهرشعبه آزادی تبریز و یا باجه بانک شهرواقع درپایانه مسافربری تبریزواریزوفیش/ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد.

7-میزان تضمین حسن انجام کارو تضمین اجرای تعهدات 10 % مبلغ پیشنهادی با اعتبار یک ساله به صورت ضمانت نامه معتبربانکی خواهد بودکه سپرده فوق پس از انجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .

8-چنانچه برندگان اول ودوم مناقصه برابرمقررات وشرایط مناقصه درمهلت مقررحاضربه عقد قراردادو تسلیم ضمانت نامه  نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .

9-کمیسیون مناقصه در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .

10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی به مدت  15 روز (تاآخروقت اداری روزسه شنبه مورخ 14/02/95 میباشدوبه پیشنهاداتی که مبهم،مشروط وبدون سپرده وخارج ازاین مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 30/14 بعدازظهرروزچهارشنبه مورخ 15/02/95 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح وبرندگان مناقصه تعیین میشودو حضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .

تبصره)-کمیسیون مناقصه ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مناقصه و پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان میباشدمفتوح وبررسی مینمایدو درصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح و ظرف7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مناقصه  اقدام می نماید در صورت نیازاین مدت با نظرسازمان بمدت 10 روزدیگر قابل تمدید است .    

12-کلیه هزینه های آگهی  مناقصه به عهده برنده مناقصه  می باشد .

13-شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری ها می باشد .

14-درصورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مناقصه او ضبط میشود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد ابلاغ میگردد اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود .   

15- سایرشرایط ، در اسناد مناقصه مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .

متقاضیان میتوانندپس ازبازدیدازمحل و رویت موقعیت محل جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762106 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .

 

                                                                                                        قلیزاده 

                                                                                                                            مدیر عامل سازمان

 PDF چاپ چاپ