چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 28 فروردين 1395     |     کد : 434

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 5 تبریز

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .

 

ردیف

نام پروژه

مبلغ برآورد

سپرده شرکت در مناقصه

دارای رتبه

1

احداث نمازخانه پارک توان

000/000/770 ریال

000/500/38 ریال

رتبه 5 ساختمان

2

احداث نمازخانه میدان بسیج

000/000/770 ریال

000/500/38 ریال

رتبه 5 ساختمان

3

اصلاح و مرمت جداول و کف سازی کوی مرزداران و نصر

000/000/000/3 ریال

000/000/150 ریال

رتبه 5 ساختمان و یا راه ترابری

4

اصلاح و مرمت جداول و کف سازی باغمیشه رشدیه و ولیعصر 2

000/000/000/3ریال

000/000/150 ریال

رتبه 5 ساختمان و یا راه ترابری

 

1 ) لذا از شرکتهای و پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از از تاریخ انتشار آگهی جهت مناقصه به امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در اتوبان پاسداران روبروی لاله پارک ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 5 واحد امور قراداد مراجعه نمایند

2 ) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تاساعت14 ظهر روز شنبه مورخه 11/2/95 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت 15 روز یکشنبه مورخه 12/2/95 در کمیسیون مناقصه شهرداری منطقه 5 مفتوح و قرائت خواهد شد .

3 ) شهرداری در رد و قبول پبشنهادات مختار است .

4 ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

5 ) هرگاه برنده مناقصه ونفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت 7 روز حاضر به انعقاد قراردا نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

6 ) سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه و سایت اینترنتی  WWW.M5.Tabriz.ir    مندرج است          

 هوشیار

شهردار منطقه پنج


PDF چاپ چاپ