چهارشنبه 9 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 28 فروردين 1395     |     کد : 433

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 2 تبریز

شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد پروژه نگهداری و توسعه فضای سبز سطح حوزه منطقه را از طريق انجام تشریفات مناقصه عمومی طی مجوزهای اخذ شده به شرکت های واجد شرایط (دارای رتبه) واگذار نماید. فلذا متقاضیان محترم می توانند پس از انتشار این آگهی با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 واقع در حدفاصل میدان افلاک نما و پل کابلی، روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2، نسبت به اخذ اسناد و مدارک شرکت در مناقصه اقدام و پس از تکمیل به دبیرخانه شهرداری منطقه 2 واقع در بلوار 29 بهمن تحویل نمایند.

v     توسعه و نگهداری فضای سبز بلوار دکتر حسابی (ناحیه 8) به مبلغ برآورد اولیه /915/443/359/8 ریال ـ سپرده شرکت در مناقصه /000/000/418 ریال ـ (داشتن رتبه 2 از سازمان پارکهای شهرداری تبریز الزامی می باشد).

ـ جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه مبلغ -/000/300 ريال به حساب شماره 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن بنام شهرداری منطقه 2 واریز گردد.

ـ آخرين مهلت قبول پيشنهادات ساعت 00/13 روز سه شنبه مورخه 07/02/95 بوده و پيشنهادات واصله رأس ساعت 00/16 همان روز در كمیسيون مناقصه شهرداري مفتوح و قرائت خواهد شد.

ـ هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

ـ بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك و يا كليه پيشنهادات مختار است.

ـ مبلغ مربوط به سپرده شرکت در مناقصه بایستی بصورت نقد به شماره حساب 1002099087194 بانک شهر شعبه شهرداری تبریز بنام شهرداری منطقه 2 تبریز واریز و فیش مربوطه ضمیمه مدارک پاکت «الف» گردد. و یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا اسناد حسابداری ارائه شود.

ـ داشتن رتبه مربوطه از سازمان پارکهای شهرداری تبریز و ارائه صلاحیت معتبر از اداره کار برای کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزامی می باشد.

ـ ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به پروژه هاي فوق در اسناد مناقصه و دفترچه فهرست بهاء سال 95 سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز مندرج می باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.

 

رسول موسائی

شهردار منطقه2 تبریز


PDF چاپ چاپ