سه شنبه 8 بهمن 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 28 فروردين 1395     |     کد : 431

آگهی مزایده عمومی شهرداری منطقه 2 تبریز(املاک)

     شهرداري منطقه 2 تبريز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 31/70630 مورخه 10/11/94 شهردارمحترم تبریز و مصوبه بند 2 جلسه 119 مورخه 20/10/94 شورای اسلامی کلانشهر تبریز تعدادی از املاک تحت مالکیت خود را با کاربری مسکونی و تجاری و با سند مالکیت رسمی و قرارداد واگذاری با اعمال 25% تخفیف به مبنای قیمت گذاری کارشناسی به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نموده و به فروش برساند.

     فلذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی، جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده پس از واریز مبلغ -/000/300 ريال به حساب شماره 100786511468 نزد بانک شهر شعبه 29 بهمن تبریز بنام شهرداری منطقه 2 تبریز با در دست داشتن اصل فیش واریزی به امور قراردادهای شهرداری منطقه 2 تبریز واقع درحدفاصل پل کابلی و میدان افلاک نما روبروی کوی الهی پرست، ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 مراجعه نمایند.

v     توضیحات:

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که برابر اسناد مثبته طلب ثبت شده از شهرداری منطقه 2 را داشته باشند در اولویت خواهند بود.

1)      آخرين مهلت قبولی پيشنهادات ساعت 00/13 روز چهارشنبه مورخه 08/02/95 بوده و پيشنهادات واصله رأس ساعت 30/14 همان روز در كميسيون مزايده شهرداري مفتوح و قرائت خواهد شد.

2)      به پیشنهاد مخدوش، مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3)      شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد.

4)      هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

5)      شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6)      آدرس و مشخصات کامل در اسناد مزایده می باشد.

7)      هرگونه مغایرت در متراژ در زمان تحویل اصلاح و قرارداد بر اساس آن تنظیم خواهد شد.

8)      مبلغ به ريال و مساحت به متر مربع می باشد.

9)      موقعيت املاک تجاري و مسکونی بر اساس نقشه پيوستي مي باشد.

10)  ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده مندرج مي باشد كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد.

11)  جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از واحدهای تجاری و مسکونی به واحد املاک شهرداری منطقه 2 مراجعه و یا با شماره تلفن 33397317 تماس حاصل گردد.

 

رسول موسائی

شهردار منطقه2 تبریزردیف

پلاک ثبتی

قطعه

بخش

مساحت(مترمربع)

آدرس

کاربری

موضوع واگذاری

قیمت کارشناسی پایه برای هر مترمربع (ریال)

قیمت کل با احتساب 25% تخفیف(ریال)

5%سپرده

1

 

4035/1

5

1

285+140بالکن

بلوار29بهمن- سربالایی ولیعصر-پروژه مخابرات مغازه شماره5(مساحت تقریبی285مترمربع)

تجاری

قرارداد واگذاری

/000/000/200

/000/000/750/42

/000/750/478/2

/000/000/65

/000/000/825/6

2

 

4035/1

10

1

265

بلوار29بهمن- سربالایی ولیعصر-پروژه مخابرات مغازه شماره10 (مساحت تقریبی265مترمربع)

تجاری

قرارداد واگذاری

/000/000/200

/000/000/750/39

/000/500/987/1

3

 

4035/1

12

1

 

540

بلوار29بهمن- سربالایی ولیعصر-پروژه مخابرات مغازه شماره12(مساحت تقریبی540مترمربع)

تجاری

قرارداد واگذاری

/000/000/180

/000/000/900/72

/000/000/645/3

4

1291/10

 

 

9

115مترمربع

ولیعصر جنوبی- 18متری دانش-آپارتمان طبقه چهارم-واحدB

مسکونی

سند

/000/000/26

 

/000/500/242/2

/000/125/112

5

2741

 

67

2

507مترمربع

 قطعه زمین- خیابان امام-آخر13آبان - باغ سیف

مسکونی

سند

/000/000/25

/000/250/506/9

/500/312/475

6

 

B 2007

 

23/407مترمربع

قطعه زمین تجاری - واقع درخاوران

تجاری

قرارداد واگذاری

/000/000/80

/000/800/433/24

/000/690/221/1

7

 

قراردادواگذاری

1

1

27مترمربع

12.5مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار- مغازه شماره1

  وبالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/500/062/5

/000/625/290

 

بالکن/000/000/80

/000/000/750

8

 

قراردادواگذاری

4

1

43مترمربع

18.7مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره4       وبالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/500/062/8

/000/225/459

 

بالکن/000/000/80

/000/000/122/1

9

 

قراردادواگذاری

7

1

30.2مترمربع

16.8مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره 7و بالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/500/662/5

/000/525/333

بالکن/000/000/80

/000/000/008/1

10

 

قراردادواگذاری

17

1

35مترمربع

17مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره 17 وبالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/500/562/6

 

/000/125/379

بالکن/000/000/80

/000/000/020/1

 

 

 

ردیف

پلاک ثبتی

قطعه

بخش

مساحت(مترمربع)

آدرس

کاربری

موضوع واگذاری

قیمت کارشناسی پایه برای هر مترمربع (ریال)

قیمت کل با احتساب 25% تخفیف(ریال)

5%سپرده

11

 

قراردادواگذاری

20

1

27مترمربع

12.5مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره 20  وبالکن داخل مغازه 

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/500/062/5

/000/625/290

بالکن/000/000/80

/000/000/750

12

 

قراردادواگذاری

24

1

27مترمربع

12.5مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره 24وبالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/500/062/5

/000/625/290

بالکن/000/000/80

/000/000/750

13

 

قراردادواگذاری

28

1

37.5مترمربع

37.5مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره 28 وبالکن داخل مغازه بمساحت

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/250/031/7

/500/062/464

بالکن/000/000/80

/000/000/250/2

14

 

قراردادواگذاری

32

1

85.4مترمربع

85.4 مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره 32 وبالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/500/012/16

/000/825/056/1

بالکن/000/000/80

/000/000/124/5

15

 

قراردادواگذاری

37

1

29.17مترمربع

12.48 مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز-پل بازار-مغازه شماره 37 وبالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/375/469/5

/750/908/310

بالکن/000/000/80

/000/800/748

16

 

قراردادواگذاری

44

1

34.1مترمربع

15.2 مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره 44 وبالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/750/393/6

/500/287/365

بالکن/000/000/80

/000/000/912

17

 

قراردادواگذاری

46

1

28.88 متر مربع

14.43 مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز-پل بازار-مغازه شماره 46  وبالکن داخل مغازه

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

مغازه/000/000/250

/000/000/415/5

/000/750/270

بالکن/000/000/80

/000/800/865

18

قراردادواگذاری

52

1

65/38

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار-مغازه شماره52

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

/000/000/280

/000/500/116/8

/000/825/405

19

قراردادواگذاری

 

1

503 مترمربع

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار- رستوران

تجاری

قرارداد واگذاری سرقفلی

/000/000/150

/000/500/587/56

/000/375/829/2

20

قراردادواگذاری

 

 

102 وبالکن داخل مغازه 50

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار- مغازه در وروردی سمت چپ

تجاری

قرارداد واگذاری

/000/000/220

/000/000/830/16

/000/750/972

/000/000/70

/000/000/625/2

21

قراردادواگذاری

 

 

1067

روبروی دانشگاه تبریز- پل بازار- فرهنگسرا

تجاری

قرارداد واگذاری

/000/000/56

/000/000/814/44

/000/700/240/2

 

 

ردیف

پلاک ثبتی

قطعه

بخش

مساحت(مترمربع)

آدرس

کاربری

موضوع واگذاری

قیمت کارشناسی پایه برای هر مترمربع (ریال)

قیمت کل با احتساب 25% تخفیف(ریال)

5%سپرده

22

4050-4051-4093/1

 

1

25/119مترمربع

سربالایی ولیعصر-جنب خیابان قانون پروژه شفق-بلوکB -طبقه13-واحدH

(تحویل6ماه بعدازمزایده)

مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/26

/000/375/325/2

/750/268/116

23

42141/1

120

9

137.5مترمربع

آپارتمان مسکونی طبقه پنجم سازه ای جنوب غربی

  تیپ (رشدیه برج تبریز) L1  

(تحویل شهریورماه سال 1396خواهدبود)

مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/28

/000/500/887/2

/000/375/144

24

42141/1

120

9

147مترمربع

آپارتمان مسکونی طبقه پنجم سازه ای غربی جنوبی تیپ (رشدیه برج تبریز) G1

        (تحویل شهریورماه سال 1396خواهدبود)

مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/28

/000/000/087/3

/000/350/154

25

42141/1

 

9

140مترمربع

 آپارتمان مسکونی طبقه پنجم سازه ای شمالی تیپ (رشدیه برج تبریز)                S1  

(تحویل شهریورماه سال 1396خواهدبود)

مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/28

/000/000/940/2

/000/000/147

26

42141/1

 

9

164مترمربع

آپارتمان مسکونی طبقه پنجم سازه ای شمال شرقی تیپ (رشدیه برج تبریز)             K1           

 (تحویل شهریورماه سال 1396خواهدبود)             

مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/28

/000/000/444/3

/000/200/172

27

42141/1

 

9

140مترمربع

  آپارتمان مسکونی طبقه پنجم سازه ای شرقی      تیپ (رشدیه برج تبریز) I1

    (تحویل شهریورماه سال 1396خواهدبود)

مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/28

/000/000/940/2

/000/000/147

28

42141/1

 

 

9

140مترمربع

آپارتمان مسکونی طبقه هفتم سازه ای شمالی (رشدیه برج تبریز) تیپ S3  

 (تحویل شهریورماه سال 1396خواهدبود)

مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/28

/000/000/940/2

/000/000/147

29

42141/1

 

9

177مترمربع

آپارتمان مسکونی طبقه نهم سازه ای شمال غربی تیپ  (رشدیه برج تبریز)  H5  

(تحویل شهریورماه سال 1396خواهدبود)

مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/28

/000/000/717/3

/000/850/185

30

3622/11

 

9

37/252مترمربع

ائل گلی کوی فردوسخیابان35متری-روبروی کوی فرشته-پلاک 354(بدون پارکینگ)

آپارتمان مسکونی دوبلکس طبقات3و4

سند

/000/000/53

/500/707/031/10

/375/585/501

 

 

ردیف

پلاک ثبتی

قطعه

بخش

مساحت(مترمربع)

آدرس

کاربری

موضوع واگذاری

قیمت کارشناسی پایه برای هر مترمربع (ریال)

قیمت کل با احتساب 25% تخفیف(ریال)

5%سپرده

31

1464/1749/10

 

 

9

140

ولیعصرجنوبی-آخر18متری دانش-پ36طبقه دوم غربی(تحویل6ماه بعدازمزایده)

آپارتمان مسکونی

سند

/000/000/29

/000/000/045/3

/000/250/152

32

از2/1364

 

1

180

خیابان منصور-روبروی قره باغیها کوچه یونچیلر-پلاک260-طبقه دوم غربی

آپارتمان مسکونی

سند ششدانگ

/000/000/37

/000/000/995/4

/000/750/249

33

7815/13

 

9

190

آپارتمان مسکونی درطبقه اول مترمربع- ا ائل گلی رجایی شهر اراضی ویلاشهر

آپارتمان مسکونی

سند

/000/000/29

/000/500/132/4

/000/625/206

34

تفکیکی از1493/12

12

9

63/267

یاغچیان فلکه مائده دست چپ - ازتفکیکی ارتش

قطعه مسکونی

 

/000/000/15

/500/837/010/3

/875/541/150

35

 

6783/13

2

9

326.68مترمربع

آخر ائل گلی آپارتمانهای جدید-قطعه زمین تجاری پشت آپارتمان های قضایی

تجاری

سند

/000/000/90

/000/900/050/22

/000/545/102/1

36

753/10

 

307

9

487.5مترمربع

دروازه تهران خ استادمعین -نظامی

(ورزشی)

سند

/000/000/9

/000/625/290/3

/250/531/164

37

از878-1092-877-(قرارداد)

387

9

95/114

کوی استانداری- مهستان هشتم آپارتمان طبقه4- بالکن روباز به حیاط به مقدار8.7مترمربع(نصف بالکن محاسبه شده)

آپارتمان مسکونی

سند

/000/000/21

/500/462/810/1

/125/523/90

38

2742/49

 

 

2

75/69مترمربع

خیابان شهیدجدیری- خیابان آشتاب کوچه شهید طلوعی-قطعه زمین مسکونی(متعلق به املاک مرکز)

مسکونی

سند

/000/000/14

/000/375/732

/750/618/36

39

 

2742/62

 

2

حدوداً90مترمربع

خیابان شهیدجدیری- خیابان آشتاب کوچه شهید طلوعی-قطعه زمین مسکونی (متعلق به املاک مرکز)

مسکونی

سند

/000/000/14

 

/000/000/945

/000/250/47

40

3455/10

 

 

9

25/131مترمربع-66/7بالکن روباز

آپارتمان مسکونی ولیعصرجنوبی دانش غربیروبروی بهداری - ساختمان میلاد طبقه اول غربی فاقدپارکینگ

مسکونی

سند

/000/000/26

 

/000/060/634/2

بااحتساب بالکن

/000/703/131

 

 

ردیف

پلاک ثبتی

قطعه

بخش

مساحت(مترمربع)

آدرس

کاربری

موضوع واگذاری

قیمت کارشناسی پایه برای هر مترمربع (ریال)

قیمت کل با احتساب 25% تخفیف(ریال)

5%سپرده

41

1390و1391 13و 11اصلی

 

9

367مترمربع

ائل گلی- بالاترازخ رازی- نبش اطلس زیرزمین تجاری

تجاری

سند

/000/000/150

/000/500/287/41

/000/375/064/2

42

از 2714/14

 

9

150

آپارتمان مسکونی طبقه4 زعفرانیه فرهنگیان-نبش 8متری22پلاک17

مسکونی

سند

/000/000/24

/000/000/700/2

/000/000/135

43

2307/ 11 و1191 /13

 

9

109

بلوک A شرقی طبقه هفتم واحد شماره (1)  پروژه هزار واحدی شمس جاده ائل گلی

آپارتمان مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/500/33

/000/625/738/2

/250/931/136

44

2307/ 11 و1191 /13

 

9

168

  بلوک A شرقی طبقه هفتم واحد شماره (2) پروژه هزار واحدی شمس جاده ائل گلی

آپارتمان مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/500/30

/000/000/843/3

/000/150/192

45

2307/ 11 و1191 /13

 

9

158

بلوک A شرقی طبقه هفتم واحد شماره (4)  پروژه هزار واحدی شمس جاده ائل گلی

آپارتمان مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/500/31

/000/750/732/3

/500/637/186

46

2307/ 11 و1191 /13

 

9

164

  بلوک A شرقی طبقه هفتم واحد شماره (5) پروژه هزار واحدی شمس جاده ائل گلی

آپارتمان مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/31

/000/000/813/3

/000/650/190

47

2307/ 11 و1191 /13

 

9

130

بلوک A شرقی طبقه هفتم واحد شماره (6)  پروژه هزار واحدی شمس جاده ائل گلی

آپارتمان مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/33

/000/500/217/3

/000/875/160

48

3490-3483/4

 

2

تقریباً 148

واحد خدماتی در زیرزمین پروژه پارکینگ مکانیزه ضلع شرقی ساختمان منطقه

خدماتی

سند

/000/000/40

/000/000/440/4

/000/000/222

49

3490-3483/4

 

2

تقریباً 148

واحد تجاری در همکف پروژه پارکینگ مکانیزه ضلع شرقی ساختمان منطقه

تجاری

سند

/000/000/450

/000/000/950/49

/000/500/497/2

50

3490-3483/4

 

2

تقریباً 148

واحد خدماتی در طبقه اول پروژه پارکینگ مکانیزه ضلع شرقی ساختمان منطقه

خدماتی

سند

/000/000/60

/000/000/660/6

/000/000/333

51

3490-3483/4

 

2

تقریباً 148

واحد خدماتی در طبقه دوم پروژه پارکینگ مکانیزه ضلع شرقی ساختمان منطقه

خدماتی

سند

/000/000/63

/000/000/993/6

/000/650/349

52

2/273/2901

21

2

تقریباً 107

زمین واقع در خیابان آزادی جنب شیخ الرئیس کوچه شهید پارسا

قطعه مسکونی

سند

/000/000/32

/000/000/568/2

/000/400/128

53

3236/14

2026

9

تقریباً 140

آپارتمان مسکونی طبقه اول زعفرانیه کوی شبنم ساختمان ارکید پلاک 15

آپارتمان مسکونی

قرارداد واگذاری

/000/000/28

/000/000/940/2

/000/000/147

 PDF چاپ چاپ